Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 133

protokols Nr. 3, 28. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26,
Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” (turpmāk – Lēmums Nr.129) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma grozījumu izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Domē 2016.gada 24.februārī ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja un zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Ar Domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.473 “Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojuma grozījumi tika nodoti publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šobrīd notiek izstrādātā detālplānojuma grozījumu projekta skaņošana inženierdienestos un atzinumu saņemšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Konkrētajā gadījumā nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 2.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105, kurš tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.129, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

2. Prasības darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105, kuras izriet no Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Papildināt darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105, Jūrmalā, 7.sadaļu “Detālplānojuma izskatīšana” ar prasību “Projekta materiāli publiskajai apspriešanai digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0105, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF