Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 134

protokols Nr. 3, 29. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.419 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 39.1.apakšpunkts, un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.apakšpunkts. Detālplānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka Noteikumu Nr.628 126.punkts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.42.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 22.februārī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ilze Karjuse 2016.gada 26.februārī ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot iesniegto detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu un 2016.gada 2.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma grozījumu projekta paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , un ar detālplānojuma redakciju un tai pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu projekta Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140701, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF