Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 136

protokols Nr. 3, 31. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā,
kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2015.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.437 „Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu iela 1A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6503) atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, ar kopējo platību 2473 m2 (turpmāk – zemesgabals), pārdodot izsolē, nosakot pirmās izsoles sākumcenu – 271 552 EUR apmērā un apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā - līdz 2015.gada 27.novembrim - nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2015.gada 2.decembrī plkst.15.30 paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala pirmā izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Ņemot vērā minēto, zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 2.februāra sēdē (protokola Nr.8.2-58/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un otrās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 15 procentiem, nosakot otrās izsoles sākumcenu 230 820 EUR apmērā, izsoles soli – 11 541 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 2.februāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokola Nr.8.2-58/2) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2 (uz zemesgabala ir mežaudze 2473 m2 platībā), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrajā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2 (uz zemesgabala ir mežaudze 2473 m2 platībā), nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 230 820 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli 11 541 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā;

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas 23 082 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro) apmērā.

3. Organizēt neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2 (uz zemesgabala ir mežaudze 2473 m2 platībā), otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.437 „Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu iela 1A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6503), atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2, pārdošanu otrajā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas rīkot neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par neapbūvētā zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF