Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 137

protokols Nr. 3, 32. punkts

Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs
“Baltic Equestrian Team”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.827 „Par teritorijas rezervēšanu atkritumu apsaimniekošanas objektu attīstībai un būvniecībai” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Bažciems 0407 43689 m2 platībā. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabala daļa 8960 m2 platībā atrodas 50m aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu; zemesgabala daļa 22947 m2 platībā atrodas 100m aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu; zemesgabala daļa 12424 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvada līnijām pilsētās un ciemos no 20 kilovatiem; zemesgabala daļa atrodas 1450 m2 platībā atrodas ceļa servitūta teritorijā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 8.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bažciems 0407, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0407, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000299797.

Zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0407, kopējā platība ir 43689 m2, kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī ir noteikta 114467 EUR, bilances vērtība 2016.gada 1.janvārī ir 150778,88 EUR.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 24.novembrī ir saņēmusi biedrības Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” (turpmāk – Biedrība), reģistrācijas Nr.40008212071, iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-36/11920. Iesniegumā tiek lūgts nodot ilgtermiņa nomā (vēlamais termiņš 30 gadi) zemesgabalu Bažciems 0407, Jūrmalā projekta – Jāšanas sporta centrs Jūrmalā, realizācijai.

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 25.novembra lēmumu Nr.8.5-11L-34747, Jātnieku sporta klubam “Baltic Equestrian Team” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā – labdarība; sporta atbalstīšana.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktam pašvaldība ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar minētā likuma 5.panta piekto daļu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.

Biedrības darbības mērķi - jāšanas sporta attīstība un popularizēšanā Latvijā; jāšanas sporta popularizēšanā bērnu un jauniešu vidū; iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana; apmācību organizēšana jāšanas sporta disciplīnā; organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu biedriem, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.

Projekta – Jāšanas sporta centrs Jūrmalā, realizācijas mērķis izveidot stalli, kas būtu piemērots 30 zirgu turēšanai ar āra izjādes laukumiem, izjādes manēžu. Staļļa, manēžas un āra laukuma izmantošanas mērķis:

- Bērnu un jauniešu jāšanas mācību organizēšana;

- Reitterapijas un rehabilitācijas nodarbību organizēšana;

- Jūrmalas iedzīvotāju domāto pasākumu organizēšana – sacensības bērniem un jauniešiem, izjādes ar zirgiem.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemesgabals Bažciems 0407, Jūrmalā atrodas jauktā ražošanas un darījumu apbūves teritorijā. Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas plānotas uzņēmējdarbības attīstībai. Atļautā izmantošana šajā teritorijā ir – pakalpojumu objekts; tehniska rakstura pakalpojumu objekts; dzīvnieku aprūpes objekts; ražošanas uzņēmums, noliktavas. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 424.3.apakšpunktu teritorijas atļautā izmantošana Jauktā ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (18JRD) cita starpā var būt dzīvnieku aprūpes objekts. Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes vienība Bažciems 0407, Jūrmalā, klasificējas kā apbūves zeme, kurai var piemērot lietošanas mērķi, kas paredzēts apbūves zemei, šajā gadījumā – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikta viena no pašvaldības autonomajām funkcijām - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Ņemot vērā, to ka zemesgabals Bažciems 0407, Jūrmalā nav nepieciešams atkritumu apsaimniekošanas objektu attīstībai un būvniecībai, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” zemesgabalu Bažciems 0407, Jūrmalā jāšanas sporta attīstībai un popularizēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 2.1 un 4.1punktu, trešo, ceturto, piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.8-2-4/2), un 2016.gada 4.marta sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2016.gada 8.marta sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-20/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” (vienotais reģistrācijas numurs 40008212071, juridiskā adrese: Lielpriedes iela 1A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads) zemesgabalu Bažciems 0407, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0407 43689 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals).

2. Zemesgabals tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar šī lēmuma 5.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu uz laiku, kamēr biedrībai Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par desmit gadiem.

3. Zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir projekta – Jāšanas sporta centrs Jūrmalā, realizācijai, labdarības veicināšanai, sporta atbalstīšanai.

4. Šī lēmuma 5.punktā minētais līgums tiek izbeigts un Zemesgabals nododama atpakaļ, ja:

4.1. Biedrība divu gadu laikā nav pabeigusi projekta – Jāšanas sporta centrs Jūrmalā, realizāciju,

4.2. Biedrība nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;

4.3. Biedrība Zemesgabalā veic prettiesiskas darbības;

4.4. Zemesgabals nepieciešams Jūrmalas pilsētas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai;

4.5. Biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt līguma par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.137

(protokols Nr.3, 32.punkts)

Līgums par nekustamā īpašuma

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____________

Jūrmalā 2014.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – PAŠVALDĪBA) no vienas puses, un

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team”, reģistrācijas Nr.40008212071, (turpmāk – LIETOTĀJS) tās valdes priekšsēdētājas Irinas Grases personā, kura rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. PAŠVALDĪBA nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā PAŠVALDĪBAI piederošu zemesgabalu Bažciems 0407, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 022 0407 43689 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS), saskaņā ar šim LĪGUMAM pievienoto zemesgabala plānu (2.pielikums). ZEMESGABALS tiek nodots bez tiesībām uz tā būvēt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 8.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bažciems 0407, ar kadastra Nr.1300 022 0407 nostiprinātas PAŠVALDĪBAI zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000299797.

1.3. LĪGUMA noslēgšanas brīdī ZEMESGABALA bilances vērtība ir 150778,88 EUR.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots LIETOTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas puses un, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar mērķi:

1.5.1. izveidot jāšanas sporta un rekreācijas kompleksu;

1.5.2. dažādot Jūrmalas kā kūrortpilsētas piedāvāto atpūtas iespēju klāstu, stimulējot jaunas aktīvās atpūtas nišas izveidi;

1.5.3. nodrošināt atpūtas un izklaides iespējas, kas nav pakļautas sezonalitātes ietekmei;

1.5.4. veicināt veselīga dzīvesveida iespēju dažādošanu;

1.5.5. nodrošināt bezmaksas vasaras nometnes/apmācības/aktivitātes Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju bērniem, par kurām informēt PAŠVALDĪBAS Izglītības pārvaldi;

1.5.6. pēc jāšanas sporta un rekreācijas kompleksa izveides nodrošināt darba vietas vismaz pieciem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem;

1.5.7. nodrošināt atbilstošu pasākumu un aktivitāšu pieejamību personām, par kurām LIETOTĀJU ir informējusi PAŠVALDĪBAS Labklājības pārvalde.

1.6. Īpašums tiek LIETOTĀJAM nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. LIETOTĀJAM ZEMESGABALA atrašanās vieta un stāvoklis ir zināms, pret ko tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kamēr LIETOTĀJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. LIETOTĀJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ZEMESGABALU tikai LĪGUMA 1.5. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. divu gadu laikā no Līguma noslēgšanas izveidot jāšanas sporta un rekreācijas kompleksu;

3.1.3. nodrošināt pasākumu organizēšanu Jūrmalas pilsētā trūcīgām, maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām personām par kultūras, vides aizsardzības un citām sociāli aktīvām tēmām. Gada norišu plānu katra gada sākumā līdz kārtējā gada 15.janvārim saskaņot ar PAŠVALDĪBU un informāciju par tiem iesniegt PAŠVALDĪBAI publicēšanai PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē www.jurmala.lv;

3.1.4. ZEMESGABALĀ nodrošināt no atkarību izraisošām vielām brīvu vidi, vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.5. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos stādījumus un mežaudzi, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.6. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo avāriju novēršanu, kā arī informēt PAŠVALDĪBU;

3.1.7. nodrošināt ZEMESGABALA uzturēšanu, apsaimniekošanu un sakopšanu;

3.1.8. pēc LĪGUMA noslēgšanas patstāvīgi noslēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem (elektroapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana) un par saviem līdzekļiem regulāri veikt šo pakalpojumu apmaksu;

3.1.9. maksāt nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā nodoto ZEMESGABALU atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar PAŠVALDĪBAS paziņojumiem tajos norādītajos termiņos;

3.1.10. pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ZEMESGABALA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.11. nekavēt PAŠVALDĪBU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ZEMESGABALA stāvokļa pārbaudi, nodrošinot LIETOTĀJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.12. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ZEMESGABALA stāvokli;

3.1.13. ja LIETOTĀJAM tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā par to rakstveidā paziņot PAŠVALDĪBAI;

3.1.14. apbūves tiesīgajam 3 (trīs) mēnešu laikā pirms apbūves tiesības izbeigšanās ir pienākums par saviem līdzekļiem atbrīvot ZEMESGABALU no ēkas (būve).

3.2. LIETOTĀJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ZEMESGABALU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ZEMESGABALA apsaimniekošanu, labiekārtošanu un uzturēšanu;

3.2.3. veikt būvniecību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem;

3.2.4. veikt ZEMESGABALA apbūvi vai izvietot uz tā pārvietojamas ēkas (būves) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot projekta dokumentāciju rakstiski saskaņojot to ar PAŠVALDĪBU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.3. LIETOTĀJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ZEMESGABALU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ZEMESGABALA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. uz ZEMESGABALA uzbūvētās ēkas (būves) reģistrēt kā patstāvīgu īpašuma objektu;

3.3.3. apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.

3.4. PAŠVALDĪBAS pienākums netraucēt LIETOTĀJA darbību ZEMESGABALĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

3.5. PAŠVALDĪBAS tiesības:

3.5.1. veikt kontroli pār ZEMESGABALA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu LIETOTĀJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.5.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā apsekot ZEMESGABALU bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar LIETOTĀJU;

3.5.3. pieprasīt no LIETOTĀJA paskaidrojumus par ZEMESGABALA stāvokli;

3.5.4. dot norādījumus LIETOTĀJAM sakarā ar ZEMESGABALA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.6. PAŠVALDĪBA nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies LIETOTĀJAM vai trešajām personām, LIETOTĀJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.7. PAŠVALDĪBAI nav pienākums atlīdzināt LIETOTĀJAM nekādus LIETOTĀJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PAŠVALDĪBU.

3.8. LIETOTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PAŠVALDĪBAI LIETOTĀJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. Līguma izbeigšana

4.1. PAŠVALDĪBAI ir tiesības, rakstiski informējot LIETOTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot LIETOTĀJA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

4.1.1 LIETOTĀJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.1.2 LIETOTĀJS ZEMESGABALĀ veic prettiesiskas darbības;

4.1.3 LIETOTĀJS bojā vai posta ZEMESGABALU, veic patvaļīgu būvniecību ZEMESGABALĀ, vai arī ZEMESGABALS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.1.4 ZEMESGABALS nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai;

4.1.5 LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod PAŠVALDĪBAI pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz LIETOTĀJA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.2. LĪGUMS var tikt -izbeigts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, LIETOTĀJS nodod ZEMESGABALU PAŠVALDĪBAI vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 10 (desmit) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas LIETOTĀJA pienākums ZEMESGABALU nodot PAŠVALDĪBAI sakoptu un sakārtotu.

4.4. Ja 10 (desmit)) dienu laikā ZEMESGABALS netiek nodots un LIETOTĀJS ēkas (būves) nav atbrīvojis, PAŠVALDĪBA ir tiesīga, sastādot aktu, ZEMESGABALU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto ĪPAŠUMU citām personām, noslēdzot jaunu līgumu.

4.5. Jebkāda LIETOTĀJA atstāta kustamā/nekustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un PAŠVALDĪBA to var aizvākt un no tās atbrīvoties tādā veidā, kādā pati izvēlas.

4.6. Ja LIETOTĀJS pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa nepilda LĪGUMA 3.1.14.apakšpunktā noteikto pienākumu, uzceltās ēkas (būves) kļūst par PAŠVALDĪBAS īpašumu bez atlīdzības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.7. Visi LIETOTĀJA veiktie neatdalāmie ZEMESGABALA uzlabojumi un labiekārtojumi bez papildu atlīdzības paliek PAŠVALDĪBAS īpašumā, ja līdzēji nav rakstiski vienojušies par citu kārtību.

4.8. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšanai nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Citi noteikumi

5.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. PAŠVALDĪBAS atbildīgā struktūrvienība par LĪGUMA izpildi ir Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, noformējami rakstiski, līdzējiem savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz ___ (_______) lapām, tai skaitā šādi pielikumi, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas:

5.6.1. 1.pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmuma Nr.___ „Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team” noraksts uz __ (_______) lapām;

5.6.2. 2.pielikums – zemesgabala plāna kopija uz 1 (vienas) lapas,

5.6.3. 3.pielikums – pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5.7. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs PAŠVALDĪBAI un viens eksemplārs LIETOTĀJAM.

6. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas dome Biedrība Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team”
N/M reģ. Nr.90000056357 Reģistrācijas Nr. 40008212071
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Lielpriedes ielā 1A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107
_______________________ ________________________
G.Truksnis I.Grase

Lejupielāde: DOC un PDF