Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 1

protokols Nr. 3, 10. punkts

Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms
jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu
Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kartību, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) vasaras brīvlaikā laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam (turpmāk – Noteikumi).

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Izglītojamie – personas, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2. Darba devējs – Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kura veic komercdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.3.  Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā – noteiktu Izglītojamo zināšanu un prasmju apguves process, kas nav pretrunā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajiem Izglītojamo darba ierobežojumiem, kas nav kaitīgi Izglītojamā drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

2.4. Līdzfinansējuma līgums par nodarbinātības pasākumu īstenošanu vasaras brīvlaikā – LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši noformēts rakstveida Līdzfinansējuma līgums starp darba devēju un Pašvaldību.

3. Izglītojamo nodarbinātības mērķis ir veicināt Izglītojamo, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi uzņēmumos.

II. Nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisma pasākuma
īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

4. Pašvaldība līdzfinansējumu Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3.daļas a apakšpunkta un 108. panta iemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) 3., 4. un 5. panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.740).

5. Pašvaldības Attīstības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju par noslēgtajiem līgumiem starp Aģentūru un Darba devēju par Izglītojamo nodarbināšanu, izvērtējot Izglītojamā atbilstību šo Noteikumu 2.1.apakšpunktam, 2 (divu) darba dienu laikā elektroniski, nosūtot informāciju uz Aģentūras norādīto e-pastu, informē Darba devēju par iespēju noslēgt Līdzfinansējuma līgumu ar Pašvaldību par Izglītojamā darba algas līdzfinansēšanu.

6. Pārvalde informē Darba devēju par iesniedzamajiem dokumentiem (Darba devēja līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopiju un darba līgumi ar Izglītojamiem kopijas) Līdzfinansējuma līguma (1.pielikums) slēgšanai atbilstoši Līdzfinansējuma līguma pielikumiem un MK noteikumu Nr.740 1.pielikuma veidlapai. Darba devējs ir atbildīgs par Līdzfinansējuma līgumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.

7. Pašvaldība pēc elektroniski saņemtas rakstiskas Darba devēja piekrišanas, iesniegto dokumentu un MK noteikumos Nr.740 noteiktajā kārtībā iesniegto dokumentu izvērtēšanas, aizpilda MK noteikumu Nr.740 2.pielikuma veidlapu, kurā norāda līdzfinansējuma summas apmēru, kādu piešķir Darba devējam, sagatavo un slēdz Līdzfinansējuma līgumu ar Darba devēju. Pārvalde 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošina Līdzfinansējuma līguma parakstīšanu no Pašvaldības puses un elektroniski uz e-pastu nosūta uzaicinājumu Darba devējam parakstīt vienošanos Pārvaldē.

8. Nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisma pasākums tiek finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem, kuri ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas budžetā.

9. Pašvaldība Darba devējiem, kas nodarbina Izglītojamo, piešķir līdzfinansējumu Izglītojamā darba algai vai Ministru kabineta noteiktai minimālai stundas tarifa likmei 50% apmērā, bet ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (ieskaitot darba ņēmēja (strādājošā) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un algas nodokli).

10. Pārvalde organizē finanšu izlietojuma dokumentu (Izglītojamā darba samaksas aprēķinu saskaņā ar Darba likuma 71.pantu, maksājuma uzdevumu par izmaksāto darba algu kopijas un apliecinājumu (2.pielikums) par samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja un darba devēja daļu un algas nodokli), darba laika uzskaites tabeles un rēķina saņemšanu no Darba devēja, kā arī nodrošina iesniegto dokumentu pārbaudi un rēķina iesniegšanu Pašvaldības Centralizētajā grāmatvedībā (turpmāk - Centralizētā grāmatvedība) norēķinu veikšanai.

11. Pārvalde pārbauda finanšu izlietojuma dokumentu, darba laika uzskaites tabeles un rēķina atbilstību ar darba devēju noslēgtā Līdzfinansējuma līguma nosacījumiem 2 (divu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.

12. Ja Darba devēja iesniegtajos finanšu izlietojuma dokumentos un darba laika uzskaites tabelē konstatē nepilnības, Pārvalde 2 (divu) darba dienu laikā par to elektroniski uz Līdzfinansējuma līgumā norādīto e-pasta adresi informē Darba devēju.

13. Darba devējam papildus pieprasītie dokumenti un konstatētās nepilnības finanšu izlietojuma dokumentos un darba laika uzskaites tabelē jānovērš un jāiesniedz Pārvaldē 5 (piecu) darba dienu laikā.

14. Pēc precizētu Darba devēja dokumentu saņemšanas, Pārvalde atkārtoti 2 (divu) darba dienu laikā pārbauda to atbilstību ar Darba devēju noslēgtā Līdzfinansējuma līguma noteikumiem.

15. Pēc finanšu izlietojuma dokumentu un darba laika uzskaites tabeles pārbaudes, Pārvalde atbilstoši pārbaudes rezultātiem pieprasa Darba devējam iesniegt rēķinu par apmaksājamo līdzfinansējuma summu.

16. Pašvaldības Centralizētā grāmatvedība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic norēķinus uz Darba devēja norādīto kontu.

17. Pārvaldē iesniegtie un akceptētie Darba devēja finanšu izlietojuma dokumenti glabājas Pārvaldes telpās.

18. Pašvaldība piešķir Darba devējam līdzfinansējumu arī gadījumos, kad no Aģentūras ir saņemta šī Nolikuma 5.punktā minētā informācija par Izglītojamā atkārtotu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā.

III. Pašvaldības pienākumi

19. Nodrošināt nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisma jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem funkcionēšanu Pašvaldībā.

20. Atbilstoši Aģentūras sniegtajai informācijai, slēgt Līdzfinansējuma līgumus ar Darba devējiem, kas nodarbina Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētos Izglītojamos.

21. Nodrošināt un kontrolēt Līdzfinansējuma līguma starp Darba devēju un pašvaldību izpildi.

22. Pašvaldības Attīstības pārvalde par 2.3. apakšpunktā minēto pasākumu:

22.1. saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju, apkopo informāciju par Aģentūrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto Izglītojamo skaitu un par Pašvaldības izmaksāto finansējumu darba devējiem Izglītojamo darba algas līdzfinansēšanai;

22.2. nodrošina atsauksmju par jauniešu nodarbinātības pasākumu lietderību saņemšanu no Darba devējiem;

22.3. sagatavo priekšlikumus nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisma jauniešiem no 15 līdz 20 gadiem Jūrmalas pilsētas teritorijā pilnveidošanai un plāno nākamā gada budžetu Jūrmalas administratīvajā teritorijā deklarēto jauniešu nodarbinātības veicināšanai.

IV. Noslēguma jautājums

23. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija noteikumi Nr.2 „Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.3, 10.punkts)

LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMS Nr.__________________

Jūrmalā 2016.gada_____________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses un

__________________________, reģ. Nr.___________ (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās ____________ _____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada ___._____iekšējo noteikumu Nr.___ „Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā” un saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3.daļas a apakšpunkta un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regulas Nr.1407/2013) 3., 4. un 5. panta nosacījumiem, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo īslaicīgo nodarbinātību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līdzfinansētājs līdzfinansē darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ___ jaunietim/šiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš/i savu dzīvesvietu ir deklarējis/uši Jūrmalas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Izglītojamais/ie) un ir noslēdzis/guši darba līgumu ar Finansējuma saņēmēju (turpmāk – projekts) saskaņā ar Līgumu un tam klātpievienoto Finansējuma saņēmēja līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopiju (1.pielikums) un darba līgumu/us ar Izglītojamo kopiju/as (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas

2.  LĪDZFINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Projekta kopējās izmaksas ir ne vairāk kā _______ EUR (______________________ euro, ____centi), no kurām Līdzfinansētāja līdzfinansējums ir ne vairāk kā ______ EUR (____________euro, _____ centi), par ___(skaits) Izglītojamo nodarbināšanu vienu mēnesi.

2.2. Līdzfinansētājs līdzfinansējuma summu ne vairāk kā _________ EUR (____________ euro, 00 centi) apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā pārskaita uz Finansējuma saņēmēja norādīto kontu pēc šī Līguma 3.1.9. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja iesniegto rēķinu, darba laika uzskaites tabeli un finanšu izlietojuma pamatojošiem dokumentiem (Izglītojamā darba samaksas aprēķinu saskaņā ar Darba likuma 71.pantu, maksājuma uzdevumu par izmaksāto darba algu un samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja un darba devēja daļu un algas nodokli kopijas) un pēc šo dokumentu pārbaudes un akceptēšanas Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

2.3. Līdzfinansētājam ir tiesības pieprasīt Finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējuma summu vai tā daļu, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līdzfinansētājam summu neattiecināmo izmaksu apmērā , ja:

2.3.1. līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

2.3.2. Finansējuma saņēmējs nepilda Līguma noteikumus;

2.3.3. Līdzfinansētāja daļēji līdzfinansētajiem projekta izdevumiem ir saņemts dubults finansējums;

2.3.4. ja Līdzfinansētājs konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā atbalsta izlietojums nav attiecināms projekta izdevumos noteiktajām aktivitātēm ;

2.3.5. iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka.

2.4. Ja projekts pilnībā vai kādā daļā netiek īstenots vai tā īstenošana tiek pārtraukta, Finansējuma saņēmējs līdzfinansējuma samaksu saņem tādā apmērā, kādā projekts tiek īstenots, atbilstoši šī Līguma 2.2.punktam.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pilnā apmērā veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja un darba devēja likmes) un algas nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 1.punktu par katru Izglītojamo;

3.1.2. iesniegt Līdzfinansētājam uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 1.pielikumam “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”;

3.1.3. jebkurā laikā pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma informēt par projekta norisi;

3.1.4. realizējot Līgumu ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Līdzfinansētāja prasības;

3.1.5. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

3.1.6. izlietot līdzfinansējumu tikai projekta īstenošanai t.i., darba algas samaksai, atbilstoši līgumam pievienotajam darba līgumam;

3.1.7. nodrošina projekta darbību un aktivitāšu pamatojošu dokumentu oriģinālu saglabāšanu 5 (piecus) gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

3.1.8. kompensēt zaudējumus, kas Līdzfinansētājam radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

3.1.9. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Pārvaldē šādus dokumentus:

3.1.9.1. darba laika uzskaites tabeles kopiju, kas kā atskaite tiek iesniegta vienlaicīgi arī Nodarbinātības valsts aģentūrā;

3.1.9.2. līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu kopijas (Izglītojamā darba samaksas aprēķins saskaņā ar Darba likuma 71.pantu, maksājuma uzdevumi par izmaksāto darba algu kopijas un apliecinājumu par samaksāto darba ņēmēja un darba devēja obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu daļām un algas nodokli).

3.1.10. Līguma slēgšanas brīdī, Finansējuma saņēmējs apliecina, ka viņam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

3.2. Līdzfinansētāja saistības:

3.2.1. veikt Līgumā paredzētos maksājumus Finansējuma saņēmējam, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības;

3.2.2. Līdzfinansētājs Līguma 3.1.9.punktā minētos dokumentus 2 (divu) darba dienu laikā pārbauda un elektroniski uz šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi informē Līdzfinansējuma saņēmēju par to, vai projekts tiek uzskatīts par īstenotu.

3.2.3. Ja iesniegtajos dokumentos tiek konstatētas nepilnības, par to 2 (divu) darba dienas laikā Līdzfinansējuma saņēmējam uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar norādi trūkumus novērst 5 (piecu) darba dienu laikā;

3.2.4. Pārvalde atkārtoti iesniegtos dokumentus pārbauda 2 (divu) darba dienu laikā;

3.3. Projekts uzskatāms par īstenotu, kad Līdzfinansētājs apstiprina Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos dokumentus un Centralizētā grāmatvedība ir veikusi apmaksu.

3.4. Līdzfinansētājam ir tiesības veikt Finansējuma saņēmēja darbību un aktivitāšu norises un dokumentu pārbaudes visā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas beigām.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.2. Ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Līdzfinansētājam ir tiesības aprēķināt Finansējuma saņēmējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās līdzfinansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, ko Līdzfinansētājs ir tiesīgs ieturēt, veicot norēķinus.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5.Puses apņemas līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus izmantot un uzglabāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī nodrošināt, ka pušu darbinieki, kuri iesaistīt personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības pildot amata pienākumus arī pēc līgumsaistību izpildes.

4.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis
nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.4. Katra no Pusēm 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.5. Finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līdzfinansētājs nepamatoti nav samaksājis Līguma 2.2. punktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

5.6. Līdzfinansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes:

5.6.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to brīdinot Finansējuma saņēmēju;

5.6.2. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process;

5.6.3. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc
Līdzfinansētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Līdzfinansētājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6.3. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas elektroniskā veidā nosūtot otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.

6.4. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un projekta īstenošanas laikā:

6.4.1. Līdzfinansētāja kontaktpersona: Attīstības pārvaldes __________, tālr.________, e-pasts_________;

6.4.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: ________, tālr.___________, e-pasts_________.

6.5. Līguma pamatteksts sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) juridiski vienādos eksemplāros, ar pielikumiem kopā uz __ (_______) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Līdzfinansētājam, bet otrs - Finansējuma saņēmējam.

6.6. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Līdzfinansējuma saņēmēja noslēgtā līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopija uz X lapām;

2.pielikums – noslēgtie darba līgumi ar Izglītojamajiem kopijas uz X lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Finansējuma saņēmējs

Reģ. Nr.

Konta Nr.:

Kods

Tālr.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.3, 10.punkts)

APLIECINĀJUMS (Paraugs)

Jūrmalas pilsētas domes

Attīstības pārvaldes

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

(Finansējuma saņēmēja nosaukums)

__________________________

(Reģistrācijas nr.)

_________________________

(Adrese)

____________________

(Vieta, datums)

Apliecinājums par nodokļu nomaksu

___________________________ , saskaņā Latvijas Republikā pieņemtajiem normatīvajiem

(Finansējuma saņēmēja nosaukums)

aktiem un to noteikto kārtību, pilnā apmērā ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja un darba devēja likmes) un algas nodokļa nomaksu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 1.punktu par zemāk minētajiem Izglītojamiem:

  1. ___________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

  1. ___________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

  1. ___________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

____________________________

(Finansējuma saņēmēja paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF