Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs (piedalās no plkst.11.30 līdz sēdes beigām), Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste

Aleksandra Stramkale

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja

Diāna Voronova

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktores vietniece projektu realizācijas jomā

Ingrīda Dzelzkalēja

Piedalās:

A.Zubkovska (Mežmalas vidusskolas direktora amata kandidāte), pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Par debitoru parādu norakstīšanu

4.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

7.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 3.2.1.2.pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

8.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskais mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu

9.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

11.

Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā”

12.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” noslēgumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123 „Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā” apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmuma Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu” atcelšanu

14.

Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu

15.

Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”

16.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

17.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā

18.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”

19.

Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums

20.

Par atbalstu SIA „BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam

21.

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā

22.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

30.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu

32.

Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 13.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis atklāj sēdi un izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst.11.30.

Pārtraukums 11.02 - 11.30.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu :

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

Un izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

· Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs „Baltic Equestrian Team”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

3.

Par debitoru parādu norakstīšanu

4.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

6.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 3.2.1.2.pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

7.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskais mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu

8.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” īstenošanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

10.

Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā”

11.

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” noslēgumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123 „Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā” apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmuma Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu” atcelšanu

13.

Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu

14.

Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”

15.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

16.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā

17.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”

18.

Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums

19.

Par atbalstu SIA „BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam

20.

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā

21.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

28.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu

31.

Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu

32.

Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs „Baltic Equestrian Team”

2. Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

A.Zubkovska ( Mežmalas vidusskolas direktora amata kandidāte)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

3. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

4. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, ņemot vērā 08.03. Izglītības jautājumu komitejā, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā izskatītos jautājumus, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Papildus nosauktajiem papildinājumiem aicina deputātus atbalstīt šodien saņemtos pieprasījumus no Jūrmalas sporta skolas ar lūgumu veikt izmaiņas apstiprinātās tāmes kodos saistībā ar Eiropas jaunatnes basketbola līgas 3.kārtas spēlēm un no Kauguru vidusskolas bēru pabalsta izmaksai. Piebilst, ka budžeta grozījumus skar arī jautājumi, kas ir tālāk sēdes darba kārtībā un, ja par kādu no tiem tiks balsots citādi, tad budžeta grozījumi tiks koriģēti atbilstoši balsojumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

6. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 3.2.1.2.pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 3.2.1.2.pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

7. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskais mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

I.Dzelzkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskais mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu.

8. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” īstenošanu (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” īstenošanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Sproģe nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

10. Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus „Kārtība, kādā tiek īstenots nodarbinātības veicināšanas atbalsta mehānisms jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Jūrmalas pilsētas teritorijā”.

11. Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” noslēgumu (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” noslēgumu.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123 „Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā” apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmuma Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123 „Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā” apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmuma Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

13. Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

G.Liepiņa ņemot vērā to, ka vienā no nākamajiem sēdes kārtības jautājumiem Jūrmalas pilsētas dome lemj par atbalstu SIA „BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam, līdzfinansējot koncerta norises vietas telpu nomas maksu Dzintaru koncertzālē, izsaka priekšlikumu arī starptautiska humora festivāla norisi atbalstīt sedzot izdevumus Dzintaru koncertzāles iznomāšanai. Piebilstot, ka šādā veidā ir atbalstīti ļoti daudz pasākumi, kas notikuši Dzintaru koncertzālē.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd ir jāpieņem konceptuāls atbalsts šī pasākuma norisei. Galīgais Jūrmalas pilsētas domes lēmums par līdzfinansējuma apmēru tiks pieņemts pēc precizētā projekta un kopējās ieņēmumu un izdevumu tāmes iesniegšanas un izvērtēšanas.

Šo humora festivālu ir paredzēts līdzfinansēt no 2016.gada budžeta apstiprinātā finansējuma starptautiskajam festivālam „Wizard Trophy”, kas notika pagājušajā gadā, bet šogad to noorganizēt nav iespējams. Uzskata, ka humora festivāla rīkošana dotu lielu pienesumu Jūrmalas pilsētas popularizēšanai, tūristu skaita pieaugumam un pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai un, ja tas viss pašvaldībai ir pieņemams un atbalstāms, tad, ņemot vērā, ka šāda festivāla rīkošanai ir nepieciešams ievērojami liels finansējums, tad pašvaldībai tas būtu jālīdzfinansē apmēram ¼ daļas apmērā no kopējā tam paredzētā finansējuma.

J.Visockis neatbalsta Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu šim festivālam, tāpēc balsos pret un aicina arī deputātus to neatbalstīt.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par G.Liepiņas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Liepiņas priekšlikumu („par” – 6 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, J.Visockis), „pret” – 1 (J.Lediņš), „atturas” – 8 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, R.Sproģe, K.Siņkeviča, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, J.Visockis), „atturas” – 3 (G.Liepiņa, I.Blaua, A.Adijāne,), nolēma pieņemt lēmumu par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu.

14. Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā” (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”.

15. Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā.

16. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā (lēmums Nr.123 )

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka nepieciešams lēmumprojekta preambulu papildināt ar tekstu: „saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016.gada 25.februāra vēstuli Nr.1-41-32 “Par iepirkuma “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumu 2016.gadam” rezultātu””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā.

17. Par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

18. Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

D.Voronova

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu konkursa noslēguma termiņu noteikt tādu, kas būtu saistīts ar kādu Jūrmalas pilsētai vai Latvijas valstij nozīmīgu pasākumu.

I.Kausiniece izsaka priekšlikumu pēc konkursa noslēguma nevis izdot kalendāru ar labākajiem foto darbiem, bet lielāka vērtība būtu ceļojošas izstādes organizēšanai.

D.Voronova – šādas izstādes organizēšana ir paredzēta.

I.Blaua izsaka priekšlikumu ideju par šāda fotokonkursa organizēšanu tomēr realizēt kā domes līdzfinansētu iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 3 (A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua), „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikumu.

19. Par atbalstu SIA „BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu SIA „BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam.

20. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”.

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām (lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, A.Ābelītis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, I.Blaua, J.Visockis, G.Liepiņa), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām.

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā.

26. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.131)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.132)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

28. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.133)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

29. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.134)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.135)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, apstiprināšanu.

31. Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.

32. Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs „Baltic Equestrian Team” (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, M.Stulpiņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs „Baltic Equestrian Team”.

Sēde slēgta plkst.12.45

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 21.aprīlī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 16.martā.


Lejupielāde: DOC un PDF