Lēmumi (132) - 2001. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 28.03.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
2. lēmums 28.03.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
3. lēmums 28.03.01 - Par pastāvīgajām deputātu komitejām
4. lēmums 28.03.01 - Par administratīvo komisiju
5. lēmums 28.03.01 - Par zemes komisiju
6. lēmums 28.03.01 - Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju
7. lēmums 28.03.01 Nav spēkā Par privatizācijas komisiju
8. lēmums 28.03.01 Nav spēkā Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju
9. lēmums 28.03.01 - Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju
10. lēmums 28.03.01 Nav spēkā Par sociālās palīdzības komisiju
10. lēmums 28.03.01 Nav spēkā Par sociālās palīdzības komisiju
11. lēmums 28.03.01 Nav spēkā Par rūpnieciskās zvejas komisiju
12. lēmums 28.03.01 - Par komisiju pilnvaru pagarināšanu
13. lēmums 28.03.01 - Par pilnvarnieka pienākumu izbeigšanos
14. lēmums 11.04.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru
15. lēmums 11.04.01 - Par grāmatvedības, lietvedības, saimnieciskās darbības dokumentu un materiālo lietu nodošanu-pieņemšanu Jūrmalas pilsētas domē
16. lēmums 11.04.01 - Par zemes vērtību zonējumu aktualizāciju un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšanu 2001.gadā un prognozi uz 2002.gadu
18. lēmums 11.04.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu
39. lēmums 25.04.01 Nav spēkā Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvo padomi un projekta uzraudzības grupu
60. lēmums 09.05.01 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" direktoru
62. lēmums 09.05.01 - Par akciju sabiedrības "Fēnikss" privatizācijas pabeigšanu
64. lēmums 09.05.01 Nav spēkā Par koku ciršanas komisiju
65. lēmums 09.05.01 Nav spēkā Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju
66. lēmums 09.05.01 Nav spēkā Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju
94. lēmums 09.05.01 - Par dzelzceļa aizsargjoslas apstiprināšanu
102. lēmums 14.05.01 - Par Jūrmalas pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizāciju
103. lēmums 14.05.01 - Par Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības projekta vadību, uzraudzību un finansēšanu
105. lēmums 23.05.01 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
107. lēmums 23.05.01 - Par sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāju
108. lēmums 23.05.01 - Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas priekšsēdētāju
109. lēmums 23.05.01 - Par namīpašumu denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju
110. lēmums 23.05.01 - Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas priekšsēdētāju
117. lēmums 23.05.01 - Par nekustamā īpašuma nomas līgumu pagarināšanu un noslēgšanu ar Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizāciju "Ģimenes aprūpes centrs "BULDURI""
153. lēmums 23.05.01 Nav spēkā Par ielu tīkla izveidošanu zemesgabalā Jūrmalā, Bulduri 1001
172. lēmums 06.06.01 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
173. lēmums 06.06.01 - Par koku ciršanas komisijas priekšsēdētāju
174. lēmums 06.06.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarnieku Latvijas Pašvaldību b/o sabiedrībā "Latvijas Pašvaldību mācību centrs"
175. lēmums 06.06.01 - Par BOP SIA "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" direktori
176. lēmums 06.06.01 - Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju
185. lēmums 20.06.01 - Par SO "Amerikas un Baltijas veselības centra attīstības atklātais sabiedriskais fonds" iesniegto privatizācijas projektu
186. lēmums 20.06.01 - Par SIA "Jūrmalas neatliekamā medicīniskā palīdzība" iesniegto privatizācijas projektu
206. lēmums 20.06.01 - Par kārtību kā stājas spēkā Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
207. lēmums 20.06.01 - Par kārtību kā stājas spēkā saistošie noteikumi par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
208. lēmums 20.06.01 - Par saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas individuālā darba veikšanai" un "Par kārtību, kādā tiek izsniegtas izziņas par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" pieņēmšanu
209. lēmums 20.06.01 - Par Rīgas reģiona attīstības padomes Tehniskās komitejas biedru nozīmēšanu
211. lēmums 20.06.01 Nav spēkā Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras veidošanu
212. lēmums 20.06.01 - Par izmaiņām SIA "Dubultu šķelda" statūtos
213. lēmums 20.06.01 - Par piedalīšanos kopuzņēmuma ar NRC "Vaivari" veidošanā
214. lēmums 20.06.01 - Par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra direktora apstiprināšanu
215. lēmums 20.06.01 - Par pamatskolas "Zvaniņš" statusa maiņu
219. lēmums 20.06.01 - Par ēkas Jūrmalā, Bulduru prospektā 98 lit.2 nomas līguma laušanu ar IU "Treide"
265. lēmums 04.07.01 - Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizāciju un sākumskolas "Atvase" dibināšanu
266. lēmums 04.07.01 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca" direktoru - galveno ārstu
267. lēmums 04.07.01 - Par budžeta komisiju
268. lēmums 04.07.01 Nav spēkā Par bilanču komisiju
269. lēmums 04.07.01 Nav spēkā Par pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju
270. lēmums 04.07.01 Nav spēkā Par bērnu tiesību aizsardzības komisiju
271. lēmums 04.07.01 Nav spēkā Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
272. lēmums 04.07.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu
273. lēmums 04.07.01 - Par kopuzņēmuma ar NRC "Vaivari" dibināšanu
274. lēmums 04.07.01 - Par dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu
275. lēmums 04.07.01 - Par saistošo noteikumu Nr.9 "Par izmaiņām 10.06.1999. saistošajos noteikumos Nr.5 "Par izmaiņu apstiprināšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi""" stāšanos spēkā
282. lēmums 06.07.01 - Par nomas maksas noteikšanu
291. lēmums 06.07.01 - Par nekustamā īpašuma Kolkas ielā 20a nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri"
292. lēmums 06.07.01 - Par telpu Jūrmalā, Parka ielā 1 nomas maksas noteikšanu
293. lēmums 06.07.01 - Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 1 lit.002 nomas līguma pagarināšanu ar SO Novadu Zinību centrs "Jūrmalas Zinību biedrība"
312. lēmums 18.07.01 - Par domes pārvalžu un nodaļu vadītāju apstiprināšanu
314. lēmums 18.07.01 - Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras veidošanu
318. lēmums 18.07.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju komisiju
335. lēmums 18.07.01 Nav spēkā Par Viduslatvijas slimokases reģiona Veselības aprūpes attīstības plāna (Masterplāns) apstiprināšanu
352. lēmums 18.07.01 - Par Jūrmalas pilsētas mežu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
355. lēmums 01.08.01 Nav spēkā Par Izglītības konsultatīvo padomi
356. lēmums 01.08.01 - Par Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieku atsaukšanu
358. lēmums 01.08.01 - Par siltumenerģijas tarifiem 2001./2002.gada sezonā
359. lēmums 01.08.01 - Par telpu izmantošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52
367. lēmums 01.08.01 - Par kārtību, kā stājas spēkā saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā
372. lēmums 01.08.01 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
391. lēmums 15.08.01 - Par sabiedriskās organizācijas "Latvijas lielo pilsētu asociācija" dibināšanu
392. lēmums 15.08.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes līdzdalību bezpeļņas organizācijas SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" dibināšanā
423. lēmums 29.08.01 - Par Eiropas Savienības ISPA programmas pieteikuma anketas apstiprināšanu.
445. lēmums 29.08.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem
454. lēmums 12.09.01 - Par domes saimniecības daļas vadītāju
456. lēmums 12.09.01 - Par darba grupas izveidošanu
459. lēmums 12.09.01 - Par algu karšu ieviešanu
460. lēmums 12.09.01 - Par kredītlīnijas atvēršanu
461. lēmums 12.09.01 - Par Jūrmalas Speciālās internātskolas direktora apstiprināšanu
462. lēmums 12.09.01 - Par apakšnomas līgumu noslēgšanu
463. lēmums 12.09.01 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru noteikšanu un regulatora izveidi
463. lēmums 12.09.01 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru noteikšanu un regulatora izveidi
464. lēmums 12.09.01 - Par atkārtotās izsoles organizēšanu
504. lēmums 12.09.01 - Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi
566. lēmums 10.10.01 - Par pašvaldības pasūtījumu
576. lēmums 10.10.01 - Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu
577. lēmums 10.10.01 Nav spēkā Par privatizējamās b/o Jūrmalas pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca"statūtkapitāla un statūtu izmaiņām
586. lēmums 10.10.01 - Par pedagoģiskās korekcijas klašu atvēršanu Slokas pamatskolā
599. lēmums 24.10.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem
601. lēmums 24.10.01 - Par dabas lieguma izveidošanu Lielupes grīvas palieņu pļavās
620. lēmums 24.10.01 - Par sociālās aprūpes nodaļas izveidošanu
630. lēmums 24.10.01 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) izvērtēšanas uzsākšanu
650. lēmums 07.11.01 Nav spēkā Par JÅ«rmalas pilsÄ"tas domes, komiteju un komisiju vadÄ«tāju, deputātu, komisiju locekļu un pieaicināto speciālistu darba samaksu
654. lēmums 07.11.01 - Par īpašuma ieķīlāšanu
655. lēmums 07.11.01 - Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija"
656. lēmums 07.11.01 Nav spēkā Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolai
659. lēmums 07.11.01 - Par izlīgumu ar Rīgas pilsētas domi
690. lēmums 07.11.01 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 2 pārdošanu
749. lēmums 05.12.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarnieku
750. lēmums 05.12.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītāju
753. lēmums 05.12.01 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā
762. lēmums 05.12.01 Nav spēkā Par pakalpojumu cenām BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari""
763. lēmums 05.12.01 - Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos
780. lēmums 19.12.01 - Par akciju sabiedrību "Jūraslīcis"
786. lēmums 19.12.01 - Par finansu-grāmatvedības kārtošanas un uzskaites pamatprincipiem Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50%
799. lēmums 19.12.01 Sākotnējā redakcija Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā
803. lēmums 19.12.01 - Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs
804. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra bērnu klubu "Jaunība", "Austriņa", "Ceļvedis" pārcelšanu
805. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas skolu valdes darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
806. lēmums 19.12.01 - Par Ķemeru vidusskolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
807. lēmums 19.12.01 - Par sākumskolas "Zvaniņš" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
808. lēmums 19.12.01 - Par sākumskolas "Ābelīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
809. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas sporta skolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
810. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
811. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
812. lēmums 19.12.01 - Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
813. lēmums 19.12.01 - Par pirmsskolas iestādes "Namiņš" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
814. lēmums 19.12.01 Nav spēkā Par pirmsskolas iestādes "Pienenīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
815. lēmums 19.12.01 - Par pirmsskolas iestādes "Katrīna" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
816. lēmums 19.12.01 - Par pirmsskolas iestādes "Rūķītis" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
817. lēmums 19.12.01 Nav spēkā Par pirmsskolas iestādes "Mārīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
818. lēmums 19.12.01 Nav spēkā Par pirmsskolas iestādes "Saulīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
819. lēmums 19.12.01 Nav spēkā Par pirmsskolas iestādes "Bitīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
820. lēmums 19.12.01 - Par pirmsskolas iestādes "Lācītis" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
821. lēmums 19.12.01 - Par pirmsskolas iestādes "Madara" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.2031 sekundēs.