Lēmumi (72) - 2010. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 14.01.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā
74. lēmums 28.01.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.412 "Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)"
75. lēmums 28.01.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
89. lēmums 28.01.10 - Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā
105. lēmums 28.01.10 - Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar AS "Fēnikss"
119. lēmums 28.01.10 - Grozījumi 2004. gada 22. aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 "Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā"
120. lēmums 11.02.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par zemes komisiju"
121. lēmums 11.02.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.654 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
122. lēmums 11.02.10 - Par Raimonda Munkevica amatu savienošanu
146. lēmums 11.02.10 - Par dalību Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas "Pārmaiņu iespēja skolām" projektu atklātā konkursā
147. lēmums 11.02.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmumā Nr.428 "Sākumskolas "Taurenītis" Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība"
163. lēmums 11.02.10 - Par LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Babītes ielā 1c.
168. lēmums 11.02.10 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu
168. lēmums 11.02.10 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu
169. lēmums 11.02.10 Sākotnējā redakcija Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
169. lēmums 11.02.10 Spēkā esošā redakcija Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
170. lēmums 11.02.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586 "Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai"
171. lēmums 11.02.10 - Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrisko organizāciju "Zaļais ordenis pasaku māja "Undīne"
173. lēmums 11.02.10 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Edinburgas prospekts 4303" daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NPN"
180. lēmums 15.02.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
187. lēmums 25.02.10 Sākotnējā redakcija Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju
187. lēmums 25.02.10 Spēkā esošā redakcija Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju
192. lēmums 25.02.10 Nav spēkā Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība
192. lēmums 25.02.10 Nav spēkā Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība
202. lēmums 11.03.10 - Par dalību sadarbības programmā "Baltijas jūras piejūras reģionu reģionālā attīstība 2011-2013" ar projektu "Baltijas jūras pērles"
203. lēmums 11.03.10 - Par dalību programmā "Baltijas jūras reģiona programma 2007 - 2013" ar projektu "WellServ – Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem pakalpojumiem zaļās teritorijās"
204. lēmums 11.03.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
206. lēmums 11.03.10 Nav spēkā Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem
207. lēmums 11.03.10 - Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Tomskas pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā
208. lēmums 11.03.10 - Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Vladimiras pilsētas administrāciju Krievijas Federācijā
209. lēmums 11.03.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmuma Nr.838 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā" atzīšanu par spēku zaudējušu
210. lēmums 11.03.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā" atzīšanu par spēku zaudējušu
211. lēmums 11.03.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
212. lēmums 11.03.10 - Par projektu "Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni un mērķi izglītībā 2010.–2014.gadam"
213. lēmums 11.03.10 Nav spēkā Par koku ciršanas komisiju
231. lēmums 11.03.10 - Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību "Latvijas Futbola federācija"
239. lēmums 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 "Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā"
240. lēmums 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju"
241. lēmums 01.04.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
242. lēmums 01.04.10 - Par atļauju amatu savienošanai
243. lēmums 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 "Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu"
244. lēmums 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
247. lēmums 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910 "Par atbalstu projektam "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
248. lēmums 01.04.10 - Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā
249. lēmums 01.04.10 - Par dalību Comenius skolu partnerības projektā
250. lēmums 01.04.10 - Par dalību Comenius skolu partnerības projektā
251. lēmums 01.04.10 - Par dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
252. lēmums 01.04.10 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam nodošanu publiskai apspriešanai
255. lēmums 01.04.10 - Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21
260. lēmums 01.04.10 - Par objektu privatizācijas pabeigšanu
262. lēmums 01.04.10 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" nodošanu privatizācijai
268. lēmums 01.04.10 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar AS "Fēnikss"
290. lēmums 29.04.10 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
321. lēmums 29.04.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu
326. lēmums 29.04.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu
326. lēmums 29.04.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu
327. lēmums 29.04.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
328. lēmums 29.04.10 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" likvidēšanu
329. lēmums 29.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
330. lēmums 29.04.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu
335. lēmums 29.04.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 "Par pasākuma "Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju" organizēšanu"
338. lēmums 29.04.10 - Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6
369. lēmums 20.05.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
370. lēmums 20.05.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 "Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi"
373. lēmums 20.05.10 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte"
373. lēmums 20.05.10 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte"
384. lēmums 20.05.10 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)
384. lēmums 20.05.10 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)
388. lēmums 20.05.10 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007. gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
389. lēmums 20.05.10 - Par valsts galvenā autoceļa A10 Jūrmalas teritorijā esošo maršruta posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības
404. lēmums 20.05.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
405. lēmums 20.05.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Rezultāti atgriezti 0.4375 sekundēs.