Lēmumi (621) - 2011. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 06.01.11 - Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
2. lēmums 06.01.11 - Par Ķemeru vidusskolas direktora amatu
3. lēmums 06.01.11 - Par veselības aprūpes pieejamības pakalpojuma turpināšanu
4. lēmums 06.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
5. lēmums 06.01.11 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
6. lēmums 06.01.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
7. lēmums 06.01.11 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē
8. lēmums 06.01.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124
9. lēmums 06.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 "Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 kadastra Nr.13000011122 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
10. lēmums 06.01.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
11. lēmums 06.01.11 - Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alojas ielā 3
12. lēmums 06.01.11 - Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma laušanu ar E. K.
13. lēmums 06.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.809 "Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss""
14. lēmums 06.01.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu
15. lēmums 20.01.11 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2011.-2014.gadam
16. lēmums 20.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
17. lēmums 20.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.687 "Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas"
18. lēmums 20.01.11 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem domes Dzimtsarakstu nodaļā
19. lēmums 20.01.11 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis"
19. lēmums 20.01.11 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis"
20. lēmums 20.01.11 - Par nomas maksājumiem 2011.gadā
21. lēmums 20.01.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai" atcelšanu
22. lēmums 20.01.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības
23. lēmums 27.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
24. lēmums 27.01.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu
25. lēmums 27.01.11 - Par nomas maksājumiem 2011.gadā
26. lēmums 27.01.11 - Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
27. lēmums 27.01.11 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē
28. lēmums 27.01.11 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa 3.1.4.3. aktivitātē "Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija"
29. lēmums 27.01.11 - Par paredzētās darbības "Automaģistrāles būvniecība posmā no autoceļa A5 un A10 krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posms)" akceptēšanu
30. lēmums 27.01.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36
31. lēmums 27.01.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skautu ielā 2
32. lēmums 27.01.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2
33. lēmums 27.01.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā Gulbju ielā 67 un adreses piešķiršanu
34. lēmums 27.01.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)
34. lēmums 27.01.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)
35. lēmums 27.01.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 1300 005 2206)
36. lēmums 27.01.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mastu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 004 7703)
37. lēmums 27.01.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)
37. lēmums 27.01.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)
38. lēmums 27.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (kadastra Nr.13000011408) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
39. lēmums 27.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24. augusta lēmumā Nr.851 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1332) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
40. lēmums 27.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13. jūlija lēmumā Nr.647 "Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1130) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
41. lēmums 27.01.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr. 935 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
42. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111
43. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a
44. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
45. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
46. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu
47. lēmums 27.01.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 apstiprināšanu
48. lēmums 27.01.11 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē
49. lēmums 27.01.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu
50. lēmums 27.01.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Inese un E"
51. lēmums 27.01.11 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d privatizācijas izbeigšanu
52. lēmums 27.01.11 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Rīgas ielā 31, korpuss 2 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības
53. lēmums 27.01.11 - Par Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 2a neprivatizēto daļu
54. lēmums 27.01.11 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
55. lēmums 17.02.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumā Nr.836 "Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu" un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai"
56. lēmums 17.02.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
57. lēmums 17.02.11 - Par Jūrmalas pilsētas pievienošanos "Mayors for Peace"(Mēri par Mieru) kustībai
58. lēmums 17.02.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
59. lēmums 17.02.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 "Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
60. lēmums 17.02.11 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
61. lēmums 17.02.11 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un pārmaksas dzēšanu
62. lēmums 17.02.11 - Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3 apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
63. lēmums 17.02.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 "Par dalību projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā""
64. lēmums 17.02.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1014 "Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem"
65. lēmums 17.02.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
66. lēmums 17.02.11 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā
66. lēmums 17.02.11 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā
67. lēmums 17.02.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Buļļupes ielā 9
68. lēmums 17.02.11 - Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 mežu cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai
69. lēmums 17.02.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.146 "Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Gulbju ielā 67"
70. lēmums 17.02.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 008 3104 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 55
71. lēmums 17.02.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20. maija lēmumā Nr.384 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)"
72. lēmums 17.02.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā Krūzes ielā 7/9 un adreses piešķiršanu
73. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51
74. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
75. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
76. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 apstiprināšanu
77. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 apstiprināšanu
78. lēmums 17.02.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 apstiprināšanu
79. lēmums 17.02.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 "Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības – kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu"
80. lēmums 17.02.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Teātra iela 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.Z.
81. lēmums 17.02.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A.
82. lēmums 17.02.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.
83. lēmums 17.02.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.
84. lēmums 17.02.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.
85. lēmums 17.02.11 - Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles organizēšanu
86. lēmums 17.02.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai
87. lēmums 17.02.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu iela 2811 nodošanu atsavināšanai
88. lēmums 17.02.11 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 atsavināšanu
89. lēmums 17.02.11 - Par atteikumu nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 1309
90. lēmums 17.02.11 - Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas līdz Pilsoņu ielai iznomāšanu
91. lēmums 17.02.11 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korpuss 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
92. lēmums 17.02.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija instrukcijas Nr.1 "Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
93. lēmums 17.02.11 - Par atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13
94. lēmums 17.02.11 - Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
95. lēmums 17.02.11 - Par dzīvokļu jautājumiem
96. lēmums 17.02.11 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
97. lēmums 03.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
98. lēmums 03.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""
99. lēmums 03.03.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
100. lēmums 03.03.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26
101. lēmums 03.03.11 - Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 52
102. lēmums 03.03.11 - Par iespēju turpināt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000215206001 rekonstrukciju Jūrmalā, Eglaines ielā 13
103. lēmums 03.03.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvokļa īpašumā Nr.22 (kadastra numurs 1300 900 0102) Jūrmalā, Lašu ielā 7
104. lēmums 03.03.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73
104. lēmums 03.03.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73
105. lēmums 03.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmumā Nr.420 "Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A"
106. lēmums 03.03.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu iela 0008 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Z. Z.
107. lēmums 03.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.32 un zemesgabala daļas iznomāšanu
108. lēmums 03.03.11 - Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu
109. lēmums 03.03.11 - Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu
110. lēmums 03.03.11 - Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu
111. lēmums 03.03.11 - Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu
112. lēmums 17.03.11 - Par amatu savienošanu
113. lēmums 17.03.11 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē
114. lēmums 17.03.11 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas"
115. lēmums 17.03.11 - Par kustamās mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
116. lēmums 17.03.11 Sākotnējā redakcija Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā
116. lēmums 17.03.11 Spēkā esošā redakcija Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā
117. lēmums 17.03.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dīķu ielā 30
118. lēmums 17.03.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Litenes ielā 7
119. lēmums 17.03.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7130
120. lēmums 17.03.11 - Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 0501 001 un 1300 005 0501 003 Jūrmalā, Upmalas ielā 10 nojaukšanu
121. lēmums 17.03.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110
121. lēmums 17.03.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110
122. lēmums 17.03.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15
123. lēmums 17.03.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3814 Jūrmalā, Upes ielā 26
124. lēmums 17.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"
125. lēmums 17.03.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4
126. lēmums 17.03.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33
127. lēmums 17.03.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81
128. lēmums 17.03.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
129. lēmums 17.03.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.
130. lēmums 17.03.11 - Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu ar J. A.
131. lēmums 17.03.11 - Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu
132. lēmums 17.03.11 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
133. lēmums 31.03.11 - Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu
134. lēmums 31.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
135. lēmums 31.03.11 - Par dalību projektu konkursā "Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām"
136. lēmums 31.03.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
137. lēmums 31.03.11 - Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"
138. lēmums 31.03.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu *** Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 15
139. lēmums 31.03.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu
139. lēmums 31.03.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu
140. lēmums 31.03.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu
140. lēmums 31.03.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu
141. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu
142. lēmums 31.03.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu
142. lēmums 31.03.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu
143. lēmums 31.03.11 - Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Majori 2513, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 un Jūrmalā, Majori 2515 maiņu
144. lēmums 31.03.11 - Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu
145. lēmums 31.03.11 - Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu
146. lēmums 31.03.11 - Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu
147. lēmums 31.03.11 - Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā iznomāšanu
148. lēmums 31.03.11 - Par pludmales nogabala no Atbalss ielas ass Kauguru virzienā iznomāšanu
149. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.13 un zemesgabala daļas iznomāšanu
150. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.28 un zemesgabala daļas iznomāšanu
151. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.33 un zemesgabala daļas iznomāšanu
152. lēmums 31.03.11 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu
153. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu
154. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 telpu grupas Nr.601 un zemesgabala daļas iznomāšanu
155. lēmums 31.03.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Puškina ielā 3 iznomāšanu
156. lēmums 31.03.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmuma Nr.169 "Par tirgus statusa piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
157. lēmums 31.03.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma Nr.1176 "Par tirgus statusa piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
158. lēmums 31.03.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmuma Nr.666 "Par tirgus statusa piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
159. lēmums 31.03.11 - Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību "Latvijas Futbola federācija"
160. lēmums 31.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.807 "Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T."
161. lēmums 31.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683 "Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D.un B.M."
162. lēmums 31.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682 "Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K."
163. lēmums 31.03.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808 "Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K."
164. lēmums 21.04.11 - Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
165. lēmums 21.04.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.802 "Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju"
166. lēmums 21.04.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par zemes komisiju"
167. lēmums 21.04.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
168. lēmums 21.04.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no amata
169. lēmums 21.04.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
170. lēmums 21.04.11 - Grozījumi 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
171. lēmums 21.04.11 - Par kustamās mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
172. lēmums 21.04.11 Nav spēkā Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem
173. lēmums 21.04.11 Nav spēkā Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem
173. lēmums 21.04.11 Nav spēkā Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem
174. lēmums 21.04.11 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem
175. lēmums 21.04.11 - Par dzīvokļu jautājumiem
176. lēmums 21.04.11 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
177. lēmums 21.04.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 9
178. lēmums 21.04.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201, Kleistes ielā 1304 un Baltās kāpas ielā 1201
179. lēmums 21.04.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 7109
180. lēmums 21.04.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a
181. lēmums 21.04.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22
182. lēmums 21.04.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 8 un Turaidas ielā 8a
183. lēmums 21.04.11 - Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 005 1115 Jūrmalā, Upmalas ielā 30A
184. lēmums 21.04.11 - Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 0904 Jūrmalā, Bražciems 0904
185. lēmums 21.04.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 009 7220 Jūrmalā, Viktorijas iela 7220
186. lēmums 21.04.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā Kalnu ielā 12 un adreses piešķiršanu
187. lēmums 21.04.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā Vidus prospektā 45/47 un adreses piešķiršanu
188. lēmums 21.04.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Vienības prospektā 27A, Jūrmalā un Vienības prospektā 29, Jūrmalā
189. lēmums 21.04.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.438 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
190. lēmums 21.04.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu
191. lēmums 21.04.11 Nav spēkā Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 1300 900 5107 Jūrmalā, Ievu ielā 6 – 2 dāvinājuma pieņemšanu
192. lēmums 21.04.11 - Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu
193. lēmums 21.04.11 - Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu
194. lēmums 21.04.11 - Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu
195. lēmums 21.04.11 - Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu
196. lēmums 21.04.11 - Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu
197. lēmums 21.04.11 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Tallinas ielā 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
198. lēmums 21.04.11 - Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
199. lēmums 21.04.11 - Par grozījumiem 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
200. lēmums 21.04.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Majori 2619" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Noderīgas lietas"
201. lēmums 12.05.11 - Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu
202. lēmums 12.05.11 - Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā
203. lēmums 12.05.11 - Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.373 "Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte"" atcelšana
204. lēmums 12.05.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu"
205. lēmums 12.05.11 - Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"
206. lēmums 12.05.11 - Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija)
207. lēmums 12.05.11 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem
207. lēmums 12.05.11 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem
208. lēmums 12.05.11 - Par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
209. lēmums 12.05.11 - Par nomas maksājumiem 2011.gadā
210. lēmums 12.05.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
211. lēmums 12.05.11 - Par debitoru parādu dzēšanu
212. lēmums 12.05.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
213. lēmums 12.05.11 - Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu
214. lēmums 12.05.11 - Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas izsoles apstiprināšanu par nenotikušu un atkārtotu nodošanu atsavināšanai
215. lēmums 12.05.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Gulbju ielā 71
216. lēmums 12.05.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 125
217. lēmums 12.05.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra apzīmējumu 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jūrmalā Jaunā ielā 88A
217. lēmums 12.05.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra apzīmējumu 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jūrmalā Jaunā ielā 88A
218. lēmums 12.05.11 - Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1004 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Karogu ielā 12
219. lēmums 12.05.11 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"
220. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203
221. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917
222. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3
223. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51
224. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16
225. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5
226. lēmums 12.05.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22"
227. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
228. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
229. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 apstiprināšanu
230. lēmums 12.05.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 apstiprināšanu
231. lēmums 12.05.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu
232. lēmums 12.05.11 - Par atzinības izteikšanu vijolniecei P.Š.
233. lēmums 12.05.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.36 un zemesgabala daļas iznomāšanu
234. lēmums 12.05.11 Sākotnējā redakcija Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
234. lēmums 12.05.11 Spēkā esošā redakcija Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
235. lēmums 12.05.11 Sākotnējā redakcija Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
235. lēmums 12.05.11 Spēkā esošā redakcija Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
236. lēmums 12.05.11 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu
236. lēmums 12.05.11 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu
237. lēmums 12.05.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu
238. lēmums 12.05.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu"
239. lēmums 12.05.11 - Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.
240. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktora iecelšanu amatā
241. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
242. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" pamatkapitālā
243. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" pamatkapitālā
244. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Kauguru veselības centrs" pamatkapitālā
245. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma atsavināšanas, apmainot pret citu īpašumu, izvērtēšanu
246. lēmums 02.06.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
247. lēmums 02.06.11 - Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 meža cirsmas atkārtotu nodošanu atsavināšanai
248. lēmums 02.06.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Žubītes ielā 55 b
249. lēmums 02.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvja ielā 20
250. lēmums 02.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvja ielā 22
251. lēmums 02.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63
252. lēmums 02.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 10
253. lēmums 02.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Straumes ielā 1
254. lēmums 02.06.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu *** Jūrmalā, Āraišu ielā 2
254. lēmums 02.06.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2
255. lēmums 02.06.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1107 Jūrmalā, Dzintaru prospektā 17
256. lēmums 02.06.11 - Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Ošu ielā 5 0,099 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
257. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru
258. lēmums 02.06.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.139 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu"
259. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu
260. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu
261. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu
262. lēmums 02.06.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līgumu noslēgšanu
262. lēmums 02.06.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līgumu noslēgšanu
263. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas nomas maksas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmuma Nr.152 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu" atcelšanu
264. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu
265. lēmums 02.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.191 "Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru *** Jūrmalā, Ievu ielā 6–2 dāvinājuma pieņemšanu" atcelšanu
266. lēmums 02.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas atsavināšanu
267. lēmums 02.06.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu iela 2811 izsoles rezultātu apstiprināšanu
268. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no 11.līnijas līdz 12.līnijai iznomāšanu
269. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 10.līnijas asij iznomāšanu
270. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu
271. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala 50 metrus aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā iznomāšanu
272. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai iznomāšanu
273. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no Rožu ielas ass Zaru ielas virzienā iznomāšanu
274. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu
275. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no Murdu ielas ass Brekšu ielas virzienā iznomāšanu
276. lēmums 02.06.11 - Par pludmales nogabala no Kr.Barona ielas ass 40 m garumā 1.līnijas virzienā iznomāšanu
277. lēmums 30.06.11 - Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu
278. lēmums 30.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
279. lēmums 30.06.11 - Par dalību programmā "Starptautisku tematisku tūrisma produktu veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība" (Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union as means of sustainable tourism development) ar projektu "Pedal&Paddle"
280. lēmums 30.06.11 - Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
281. lēmums 30.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
282. lēmums 30.06.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
283. lēmums 30.06.11 - Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam
284. lēmums 30.06.11 - Par dzīvokļu jautājumiem
285. lēmums 30.06.11 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
286. lēmums 30.06.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9
287. lēmums 30.06.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15
288. lēmums 30.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mastu ielā 1
289. lēmums 30.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 7
290. lēmums 30.06.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 47
291. lēmums 30.06.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 "Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19"
292. lēmums 30.06.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89 "Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7"
293. lēmums 30.06.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baložu ielā 10 (kadastra apzīmējums 1300 014 1916)
294. lēmums 30.06.11 Sākotnējā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16
294. lēmums 30.06.11 Spēkā esošā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16
295. lēmums 30.06.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
296. lēmums 30.06.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jasmīnu ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
297. lēmums 30.06.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Silu ielā 5, Jūrmalā, Silu ielā 7, Jūrmalā adreses maiņu un adreses piešķiršanu
298. lēmums 30.06.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103
299. lēmums 30.06.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 "Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84" atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84
300. lēmums 30.06.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
301. lēmums 30.06.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
302. lēmums 30.06.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu
303. lēmums 30.06.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 apstiprināšanu
304. lēmums 30.06.11 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70
305. lēmums 30.06.11 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45
306. lēmums 30.06.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas un zemesgabala Jūrmalā, "Majori 2515" daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā
307. lēmums 30.06.11 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 izsoles rezultātu apstiprināšanu
308. lēmums 30.06.11 - Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 otrās izsoles organizēšanu
309. lēmums 30.06.11 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešās izsoles organizēšanu
310. lēmums 30.06.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu
311. lēmums 30.06.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu
312. lēmums 30.06.11 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu
313. lēmums 30.06.11 - Par kuģīšu piestātņu nodošanu patapinājumā
314. lēmums 08.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju"
315. lēmums 08.07.11 - Grozījumi 2010.gada 22.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.534 "Par Zvaigžņu laukuma izveidi"
316. lēmums 08.07.11 - Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no "LIFE +" programmas
317. lēmums 21.07.11 - Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu
318. lēmums 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
319. lēmums 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
320. lēmums 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.813 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē"
321. lēmums 21.07.11 - Par atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē
322. lēmums 21.07.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
323. lēmums 21.07.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
324. lēmums 21.07.11 - Par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem
325. lēmums 21.07.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53
326. lēmums 21.07.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19
327. lēmums 21.07.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma "Autoceļš A10, Jūrmala" nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības
327. lēmums 21.07.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma "Autoceļš A10, Jūrmala" nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības
328. lēmums 21.07.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 16
329. lēmums 21.07.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86
330. lēmums 21.07.11 - Par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu
331. lēmums 21.07.11 - Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2705 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Steķu ielā 6
332. lēmums 21.07.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.657 "Par būvju Jūrmalā Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr. 13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
333. lēmums 21.07.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5303 Jūrmalā, Indrānu ielā 1
334. lēmums 21.07.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4314 Jūrmalā, Teātra ielā 22
335. lēmums 21.07.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6308 Jūrmalā, Turaidas ielā 71
336. lēmums 21.07.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.612 "Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Madonas ielu, Mālpils ielu, pludmali un esošo apbūvi Dzintaru prospektā" atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A
337. lēmums 21.07.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
338. lēmums 21.07.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
339. lēmums 21.07.11 - Par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
340. lēmums 21.07.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu
341. lēmums 21.07.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.747 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
342. lēmums 21.07.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai
343. lēmums 21.07.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 daļas nomas līguma noslēgšanu
344. lēmums 21.07.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Akme Būve"
345. lēmums 21.07.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu
346. lēmums 21.07.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.262 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līgumu noslēgšanu"
347. lēmums 21.07.11 - Par objektu privatizācijas pabeigšanu
348. lēmums 21.07.11 - Par Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija "Dzīvojamā māja Nr.2" neprivatizētās daļas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
349. lēmums 21.07.11 - Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
350. lēmums 25.07.11 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
351. lēmums 11.08.11 - Par zemes gabala lietošanas maksu V.L.
352. lēmums 11.08.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 ,,Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
353. lēmums 11.08.11 - Par deputāta Egmonta Krūmiņa amatu savienošanu
354. lēmums 11.08.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
355. lēmums 11.08.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja amatu
356. lēmums 11.08.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
357. lēmums 11.08.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr. 974 "Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam " 4.punkta atcelšanu
358. lēmums 11.08.11 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā
358. lēmums 11.08.11 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā
359. lēmums 11.08.11 - Par atbalstu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībai projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā
360. lēmums 11.08.11 - Par vienpusēju atkāpšanos no sadarbības līguma
361. lēmums 11.08.11 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu
362. lēmums 11.08.11 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā
362. lēmums 11.08.11 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā
363. lēmums 11.08.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Gončarova ielā 4/6 un Gončarova ielā 8/10
364. lēmums 11.08.11 - Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2"
365. lēmums 11.08.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 102
366. lēmums 11.08.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 80
367. lēmums 11.08.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14
368. lēmums 11.08.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospekts 23
369. lēmums 11.08.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts) "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums ***)"
370. lēmums 11.08.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17. jūnija lēmumā Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts) "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)"
371. lēmums 11.08.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums *** Jūrmalā, Meža prospektā 46
372. lēmums 11.08.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums *** Jūrmalā, Augusta ielā 4A, Ošu ielā 10
373. lēmums 11.08.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45 (kadastra apzīmējums ***)
374. lēmums 11.08.11 - Par iespēju turpināt paviljona-veikala ēkas ar kadastra apzīmējumu *** rekonstrukciju Jūrmalā, Nometņu ielā 9a
375. lēmums 11.08.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1
376. lēmums 11.08.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2
377. lēmums 11.08.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2
378. lēmums 11.08.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B
379. lēmums 11.08.11 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 apstiprināšanu
380. lēmums 11.08.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu
381. lēmums 11.08.11 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu
382. lēmums 11.08.11 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 atsavināšanu
383. lēmums 11.08.11 - Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 atsavināšanu
384. lēmums 08.09.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.855 "Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi"
385. lēmums 08.09.11 - Par Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" direktora iecelšanu amatā
386. lēmums 08.09.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
387. lēmums 08.09.11 - Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
388. lēmums 08.09.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
389. lēmums 08.09.11 - Par dzīvokļu jautājumiem
390. lēmums 08.09.11 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
391. lēmums 08.09.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Nometņu ielā 24
392. lēmums 08.09.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 12
393. lēmums 08.09.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 25
394. lēmums 08.09.11 - Par zemes vienības Lielupe 5901, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
395. lēmums 08.09.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā kadastra apzīmējumu 1300 004 3401 Jūrmalā, Bulduru prospektā 87
396. lēmums 08.09.11 - Par iespēju turpināt būvniecību ar nosacījumiem dzīvoklī Nr.1 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 901 5819
397. lēmums 08.09.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlijalēmumā Nr.505 "Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5101 001 Skolas ielā 8, Jūrmalā"
398. lēmums 08.09.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.21 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22" atzīšanu par spēku zaudējušu
399. lēmums 08.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 apstiprināšanu
400. lēmums 08.09.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A 0,07000 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar R.D.
401. lēmums 08.09.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Karogu ielā 17 īres līguma noslēgšanu
402. lēmums 08.09.11 - Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "TOWN PALACE"
403. lēmums 08.09.11 - Par 2009.gada 8.jūlija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/577 un 2010.gada 20.augusta vienošanās Nr.1.1-16.3.1/657 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lauris Restaurant Service"
404. lēmums 08.09.11 - Par objektu privatizācijas pabeigšanu
405. lēmums 08.09.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b izsoles atzīšanu par nenotikušu
406. lēmums 08.09.11 - Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 izsoles noteikumu apstiprināšanu
407. lēmums 29.09.11 - Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Jūrmalas pilsētā
408. lēmums 29.09.11 - Par Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Podziņa" vadītāja iecelšanu amatā
409. lēmums 29.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 ,,Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
410. lēmums 29.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
411. lēmums 29.09.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
412. lēmums 29.09.11 Nav spēkā Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem
413. lēmums 29.09.11 - Par pirmsskolas dienas grupu bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Pumpuru vidusskolā
414. lēmums 29.09.11 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā
415. lēmums 29.09.11 Sākotnējā redakcija Par dalību ES atbalstītā projektā "Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts"
415. lēmums 29.09.11 Spēkā esošā redakcija Par dalību ES atbalstītā projektā "Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts"
416. lēmums 29.09.11 - Jūrmalas pilsētas domes dalība asociācijā "EDEN tīklojums"
417. lēmums 29.09.11 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
417. lēmums 29.09.11 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
418. lēmums 29.09.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" pamatkapitālā
419. lēmums 29.09.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" pamatkapitālā
420. lēmums 29.09.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" pamatkapitālā
421. lēmums 29.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.588 "Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās""
422. lēmums 29.09.11 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
423. lēmums 29.09.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
424. lēmums 29.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 "Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju"
425. lēmums 29.09.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lēdurgas iela 20a
426. lēmums 29.09.11 - Par avārijas stāvoklī esošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 2104 015, 1300 025 2104 016 un 1300 025 2104 017 Jūrmalā, Kolkas ielā 20 nojaukšanu
427. lēmums 29.09.11 - Par iespēju turpināt būvniecību uz zemesgabala Kaugurciema ielā 55, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 019 1517)
428. lēmums 29.09.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (kadastra Nr.13000011408) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
429. lēmums 29.09.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 (protokols Nr.20, 50.punkts) "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
430. lēmums 29.09.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)
430. lēmums 29.09.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)
431. lēmums 29.09.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3
432. lēmums 29.09.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29
432. lēmums 29.09.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējums 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29
433. lēmums 29.09.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25
433. lēmums 29.09.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25
434. lēmums 29.09.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību pārkārtošanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā, Majori 2515, Jūrmalā, Tirgoņu iela 2617, Jūrmalā
435. lēmums 29.09.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.362 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā"
436. lēmums 29.09.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
437. lēmums 29.09.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
438. lēmums 29.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A apstiprināšanu
439. lēmums 29.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 apstiprināšanu
440. lēmums 29.09.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Asari 0110" daļas atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu
441. lēmums 29.09.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pirkumu
442. lēmums 29.09.11 - Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles organizēšanu
443. lēmums 29.09.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 otrās izsoles organizēšanu
444. lēmums 29.09.11 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 otrās izsoles organizēšanu
445. lēmums 29.09.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Verigo"
446. lēmums 29.09.11 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 pirkumu
447. lēmums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju"
448. lēmums 20.10.11 - Par finansiālu atbalstu "Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā 2012"
449. lēmums 20.10.11 - Par atzinības izteikšanu airētājiem D.A. un L.Š.
450. lēmums 20.10.11 - Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina)
451. lēmums 20.10.11 - Par dalību projektā "InPro"/ "Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti" (Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service)
452. lēmums 20.10.11 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
452. lēmums 20.10.11 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
453. lēmums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522 "Par atbalstu projektam "Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana""
454. lēmums 20.10.11 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu
454. lēmums 20.10.11 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu
455. lēmums 20.10.11 - Par dzīvokļu jautājumiem
456. lēmums 20.10.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Grāvju ielā 38
457. lēmums 20.10.11 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1
458. lēmums 20.10.11 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Rankas ielā 2, Jūrmalā
459. lēmums 20.10.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 65
460. lēmums 20.10.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvja ielā 22
461. lēmums 20.10.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 25
462. lēmums 20.10.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rotas ielā 16
463. lēmums 20.10.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54
464. lēmums 20.10.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82
464. lēmums 20.10.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82
465. lēmums 20.10.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
466. lēmums 20.10.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
467. lēmums 20.10.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 domājamās daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L.
468. lēmums 20.10.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.M.
469. lēmums 20.10.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu
469. lēmums 20.10.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu
470. lēmums 20.10.11 - Par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 atsavināšanu
471. lēmums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
472. lēmums 20.10.11 - Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
473. lēmums 10.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
474. lēmums 10.11.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
475. lēmums 10.11.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" pamatkapitālā
476. lēmums 10.11.11 - Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" dalību projekta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"
477. lēmums 10.11.11 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide "
477. lēmums 10.11.11 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide "
478. lēmums 10.11.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
479. lēmums 10.11.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26
480. lēmums 10.11.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Saules ielā 13
481. lēmums 10.11.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru *** Jūrmalā, Buļļupes ielā 4
482. lēmums 10.11.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8
482. lēmums 10.11.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8
483. lēmums 10.11.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350
484. lēmums 10.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44 "Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu ***, Jūrmalā, Mencu ielā 5 "
485. lēmums 10.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.13000011409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
486. lēmums 10.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.550 "Par būvju Jūrmalā Vārnukroga ceļš 8 kadastra Nr.*** sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
487. lēmums 10.11.11 - Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Jūrmalā, zemesgabala kadastra apzīmējums *** sakārtošanu
488. lēmums 10.11.11 - Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
489. lēmums 10.11.11 - Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā, Oļu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
490. lēmums 10.11.11 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 9, Jūrmalā, Asaru prospektā 11, Jūrmalā
491. lēmums 10.11.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A
492. lēmums 10.11.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141
493. lēmums 10.11.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
494. lēmums 10.11.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
495. lēmums 10.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
496. lēmums 10.11.11 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē
497. lēmums 10.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327 "Par nekustamā īpašuma "Autoceļš A10, Jūrmala" nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības"
498. lēmums 10.11.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu
498. lēmums 10.11.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu
499. lēmums 10.11.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 6/42 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.K.
500. lēmums 10.11.11 - Par garāžas Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 pirkumu
501. lēmums 10.11.11 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu
502. lēmums 14.11.11 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 pirkumu
503. lēmums 24.11.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā
504. lēmums 24.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
505. lēmums 24.11.11 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve"
505. lēmums 24.11.11 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve"
506. lēmums 24.11.11 - Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā
507. lēmums 24.11.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 33
508. lēmums 24.11.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4802 Jūrmalā, Pētera ielā 11A
509. lēmums 24.11.11 Sākotnējā redakcija Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8
509. lēmums 24.11.11 Spēkā esošā redakcija Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8
510. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.294 "Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903, Jūrmalā, Zvārtas ielā 16"
511. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5" un darba uzdevuma precizēšanu
512. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 29.jūlija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/604
513. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/617
514. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 6.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/621
515. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/618
516. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 7.decembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/872
517. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 14.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/711
518. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/830
519. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/619
520. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/305
521. lēmums 24.11.11 - Par grozījumiem 2010.gada 10.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/628
522. lēmums 15.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju"
523. lēmums 15.12.11 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44)
523. lēmums 15.12.11 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44)
524. lēmums 15.12.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās" īstenošanai)
525. lēmums 15.12.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Pumpuru vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001A renovācijai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8)
526. lēmums 15.12.11 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
527. lēmums 15.12.11 - Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas
528. lēmums 15.12.11 - Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu
529. lēmums 15.12.11 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
530. lēmums 15.12.11 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
531. lēmums 15.12.11 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
532. lēmums 15.12.11 Sākotnējā redakcija Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai
532. lēmums 15.12.11 Spēkā esošā redakcija Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai
533. lēmums 15.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju"
534. lēmums 15.12.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 "Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295"
535. lēmums 15.12.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,086 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar V.D.
536. lēmums 15.12.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 0,01 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar J.M.
537. lēmums 15.12.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi
538. lēmums 15.12.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu
539. lēmums 15.12.11 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu
540. lēmums 15.12.11 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 pirkumu
541. lēmums 15.12.11 - Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu
542. lēmums 15.12.11 - Par Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Jūrmalā neprivatizēto daļu nepārņemšanu un pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
543. lēmums 15.12.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Iecavas ielā 5
544. lēmums 15.12.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 83
545. lēmums 15.12.11 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 12
546. lēmums 15.12.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3
547. lēmums 15.12.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Tiltu ielā 27 (kadastra apzīmējums 1300 004 8006)
548. lēmums 15.12.11 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2202 Jūrmalā, Turaidas ielā 21
549. lēmums 15.12.11 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20
549. lēmums 15.12.11 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20
550. lēmums 15.12.11 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
551. lēmums 15.12.11 Nav spēkā Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
552. lēmums 15.12.11 - Par zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā, Vikingu ielā 25A, Jūrmalā Vikingu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
553. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7
554. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23
555. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2
556. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35
557. lēmums 15.12.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91 "Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Vārnukrogs" detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3" atzīšanu par spēku zaudējušu
558. lēmums 15.12.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.46 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31" atzīšanu par spēku zaudējušu
559. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
560. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
561. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
562. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
563. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu
564. lēmums 15.12.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 apstiprināšanu
565. lēmums 15.12.11 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu
566. lēmums 29.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
567. lēmums 29.12.11 - Par Marikas Stepanovas atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" vadītājas amata
568. lēmums 29.12.11 - Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam D.Š.
569. lēmums 29.12.11 Nav spēkā Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu
569. lēmums 29.12.11 Nav spēkā Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu
570. lēmums 29.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.207 "Par maksas pakalpojumiem"
571. lēmums 29.12.11 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" attīstības vidējā termiņa darbības stratēģija 2012.–2014.gadam un 2012.gada darba plāna apstiprināšanu
572. lēmums 29.12.11 - Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai
573. lēmums 29.12.11 - Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā
574. lēmums 29.12.11 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.357 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu" un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.570 "Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu"" atzīšanu par spēku zaudējušu
575. lēmums 29.12.11 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16
575. lēmums 29.12.11 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16
576. lēmums 29.12.11 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 atsavināšanu
577. lēmums 29.12.11 - Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
578. lēmums 29.12.11 - Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.
579. lēmums 29.12.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ILMAS APTIEKA"
580. lēmums 29.12.11 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību "Vecās tehnikas klubs MG"

Rezultāti atgriezti 1.2656 sekundēs.