Lēmumi (598) - 2014. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 "Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
2. lēmums 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
3. lēmums 16.01.14 - Par EEZ finanšu instrumenta projekta "Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām" īstenošanu
4. lēmums 16.01.14 - Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
5. lēmums 16.01.14 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 18a
6. lēmums 16.01.14 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Varoņu ielā 11
7. lēmums 16.01.14 - Par garāžas (kadastra apzīmējums 1300 009 5604 003) Jūrmalā, Lienes ielā 28 rekonstrukciju un nodošanu ekspluatācijā
8. lēmums 16.01.14 - Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11
9. lēmums 16.01.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 3203 Jūrmalā, Meža prospektā 23
10. lēmums 16.01.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4203 002 Jūrmalā, Smilšu ielā 21
11. lēmums 16.01.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1
12. lēmums 16.01.14 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
13. lēmums 16.01.14 - Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Poruka prospektā 61
14. lēmums 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 "Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas komisiju"
15. lēmums 16.01.14 - Par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/590
16. lēmums 16.01.14 - Par lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas Tallinas ielā 28, Jūrmalā uzturēšanu un apsaimniekošanu
17. lēmums 16.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
18. lēmums 16.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014.gadam apstiprināšanu
19. lēmums 16.01.14 - Par dalību valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds", apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" atklātā projektu konkursa 3.3.aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
20. lēmums 16.01.14 - Par dalību valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds", apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē Nr.3.3. "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
21. lēmums 16.01.14 - Par Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 2.1 projektu "Eiropas Brīvprātīgais Jūrmalas BJIC" īstenošanu
22. lēmums 16.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam
23. lēmums 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 "Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju"
24. lēmums 16.01.14 - Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles Jomas ielā 40, Jūrmalā
25. lēmums 16.01.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
26. lēmums 30.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
27. lēmums 30.01.14 - Par Sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Volejbola federāciju
28. lēmums 30.01.14 - Par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā Jūrmalā 2014.gada 28. – 31.augustā
29. lēmums 30.01.14 - Par "Pasaules senioru spēļu 2013" (World Master Games) Jūrmalas senioru - medaļu ieguvēju prēmēšanu
30. lēmums 30.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju"
31. lēmums 30.01.14 - Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu
32. lēmums 30.01.14 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
33. lēmums 30.01.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
34. lēmums 30.01.14 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
35. lēmums 30.01.14 - Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
36. lēmums 30.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē
37. lēmums 30.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" pamatkapitālā
38. lēmums 30.01.14 - Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem
39. lēmums 30.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu
40. lēmums 30.01.14 - Par dalību projektā "Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavas""
41. lēmums 30.01.14 - Par elektropārvades tīklu savienojuma "Kurzemes loks" 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas elektropārvades līnijas izbūves būvniecības ieceri
42. lēmums 30.01.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.decembra lēmuma Nr.646 "Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002" atzīšanu par spēku zaudējušu
43. lēmums 30.01.14 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu
44. lēmums 30.01.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā
45. lēmums 30.01.14 - Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33
46. lēmums 30.01.14 - Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rīkošanu
47. lēmums 30.01.14 - Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, izsoli atzīšanu par nenotikušu
48. lēmums 30.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 "Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas komisiju""
49. lēmums 30.01.14 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu
50. lēmums 20.02.14 - Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu
51. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
52. lēmums 20.02.14 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
52. lēmums 20.02.14 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
53. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
54. lēmums 20.02.14 - Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas projekta apstiprināšanu
55. lēmums 20.02.14 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana" noslēgumu
56. lēmums 20.02.14 - Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" noslēgumu
57. lēmums 20.02.14 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" IV kārta
58. lēmums 20.02.14 - Par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros
59. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē"
60. lēmums 20.02.14 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" 2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu
61. lēmums 20.02.14 - Par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu
62. lēmums 20.02.14 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
63. lēmums 20.02.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu
64. lēmums 20.02.14 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
64. lēmums 20.02.14 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
65. lēmums 20.02.14 - Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
66. lēmums 20.02.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 34
67. lēmums 20.02.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 3
68. lēmums 20.02.14 - Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
69. lēmums 20.02.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3913 Jūrmalā, Jomas ielā 20
70. lēmums 20.02.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7316 Jūrmalā, Turaidas ielā 52A
71. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.591 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18"
72. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr. 433 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25"
73. lēmums 20.02.14 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
74. lēmums 20.02.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571 "Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32" atzīšanu par spēku zaudējušu
75. lēmums 20.02.14 - Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā un Miera ielā 3819, Jūrmalā
76. lēmums 20.02.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā
77. lēmums 20.02.14 Nav spēkā Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
78. lēmums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu"
79. lēmums 20.02.14 - Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu
80. lēmums 20.02.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
81. lēmums 20.02.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
82. lēmums 20.02.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
83. lēmums 20.02.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
84. lēmums 20.02.14 - Par tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
85. lēmums 20.02.14 - Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai
86. lēmums 20.02.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mellers"
87. lēmums 20.02.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar R.K.
88. lēmums 20.02.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.Č.
89. lēmums 20.02.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.
90. lēmums 20.02.14 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Madara"
90. lēmums 20.02.14 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Madara"
91. lēmums 20.02.14 - Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/456 ar L.V. pagarināšanu
92. lēmums 20.02.14 - Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu
93. lēmums 20.02.14 - Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z.
94. lēmums 20.02.14 - Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu
95. lēmums 20.02.14 - Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu
96. lēmums 20.02.14 - Par 2013.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu
97. lēmums 20.02.14 - Par 2013.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/307 ar M.F. pagarināšanu
98. lēmums 20.02.14 - Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu
99. lēmums 20.02.14 - Par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu
100. lēmums 20.02.14 - Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamo daļu, atsavināšanu
101. lēmums 20.02.14 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, izsoli atzīšanu par nenotikušu
102. lēmums 20.02.14 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoli atzīšanu par nenotikušu
103. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
104. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 "Par Koku vērtēšanas komisiju"
105. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 "Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju"
106. lēmums 13.03.14 - Par līguma noslēgšanu
107. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 "Par dalību Eiropas Komisijas projektā "SportCityNet""
108. lēmums 13.03.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu
109. lēmums 13.03.14 - Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu
110. lēmums 13.03.14 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā
111. lēmums 13.03.14 - Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
112. lēmums 13.03.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3
113. lēmums 13.03.14 - Par ēku (būvju) nekustamiem īpašumiem Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā
114. lēmums 13.03.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38" atzīšanu par spēku zaudējušu
115. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 "Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu" un lietošanas mērķa maiņu
116. lēmums 13.03.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā
117. lēmums 13.03.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 9
118. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36"
119. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54"
120. lēmums 13.03.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
121. lēmums 13.03.14 - Par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai
122. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2C
123. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701
124. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3
125. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 30
126. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 4116
127. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valteri 0601 un Valteri 0701
128. lēmums 13.03.14 - Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23
129. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26
130. lēmums 13.03.14 - Darba uzdevuma precizēšana un detālplānojuma projekta Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes turpināšana daļai – zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520
131. lēmums 13.03.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
132. lēmums 13.03.14 - Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu
133. lēmums 13.03.14 - Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizēto daļu
134. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem"
135. lēmums 13.03.14 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi "Austras koks"
136. lēmums 13.03.14 - Par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901
137. lēmums 13.03.14 - Par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J.
138. lēmums 13.03.14 - Par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai
139. lēmums 13.03.14 - Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas iela 5005,Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura iela 8004 daļu iznomāšanu
140. lēmums 13.03.14 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 30 daļas iznomāšanu
141. lēmums 13.03.14 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003
142. lēmums 13.03.14 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005
143. lēmums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90 "Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS MADARA""
144. lēmums 13.03.14 - Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu
145. lēmums 13.03.14 - Par 2010.gada 30.jūnijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Celtel" noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/561 izbeigšanu
146. lēmums 13.03.14 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu
147. lēmums 25.03.14 - Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanu
148. lēmums 25.03.14 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"
149. lēmums 02.04.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) apstiprināšanu
150. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
151. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
152. lēmums 10.04.14 - Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem
153. lēmums 10.04.14 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība" īstenošanai
153. lēmums 10.04.14 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība" īstenošanai
154. lēmums 10.04.14 - Par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta "Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm" noslēgumu
155. lēmums 10.04.14 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem"
156. lēmums 10.04.14 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atklātā projektu pieteikumu konkursā
157. lēmums 10.04.14 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē "KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam""
158. lēmums 10.04.14 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē "KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam""
159. lēmums 10.04.14 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+ projektu konkursā aktivitātē "KA2 – Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai""
160. lēmums 10.04.14 - Par dalību Eiropas "Komisijas programmas "Erasmus+" mācību mobilitātes projektu konkursa aktivitātē "KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis""
161. lēmums 10.04.14 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projektu konkursā "Eko-mijiedarbība"
162. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 "Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansējuma konkursā"
163. lēmums 10.04.14 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
164. lēmums 10.04.14 - Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)
165. lēmums 10.04.14 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
166. lēmums 10.04.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
167. lēmums 10.04.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
168. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 "Par dzīvojamo telpu rezervēšanu"
169. lēmums 10.04.14 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību
170. lēmums 10.04.14 Sākotnējā redakcija Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"
170. lēmums 10.04.14 Spēkā esošā redakcija Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"
171. lēmums 10.04.14 - Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" pārņemšanu pašvaldības īpašumā
172. lēmums 10.04.14 - Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
173. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu"
174. lēmums 10.04.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Brikšķu ielā 4, Jūrmalā
175. lēmums 10.04.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā
176. lēmums 10.04.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā
177. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr. 482 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8"
178. lēmums 10.04.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2404 Vidus prospektā 39, Jūrmalā
179. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.636 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
180. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr. 777 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr. 1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
181. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509)"
182. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr. 932 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21"
183. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73"
184. lēmums 10.04.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
185. lēmums 10.04.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa – Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
186. lēmums 10.04.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
187. lēmums 10.04.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
188. lēmums 10.04.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanuSpīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
189. lēmums 10.04.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.149 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23" atzīšanu par spēku zaudējušu
190. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23
191. lēmums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.61 "Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali"
192. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A
193. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 1005
194. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14
195. lēmums 10.04.14 - Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā
196. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304
197. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3
198. lēmums 10.04.14 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61
199. lēmums 10.04.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
200. lēmums 10.04.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 "Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju"
201. lēmums 10.04.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Majori 5106, kadastra numurs 1300 009 5106
202. lēmums 10.04.14 - Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.
203. lēmums 10.04.14 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 020 7003 001
204. lēmums 10.04.14 - Par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
205. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumā Nr.299 "Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes "Kauguriņš 2013" dalībniekam"
206. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
207. lēmums 15.05.14 - Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Samarkandas pilsētas pašpārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi
208. lēmums 15.05.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
209. lēmums 15.05.14 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
210. lēmums 15.05.14 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atklātā projektu konkursa aktivitātēs "KA1 – Eiropas brīvprātīgais darbs"
211. lēmums 15.05.14 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atklātā projektu pieteikumu konkursā
212. lēmums 15.05.14 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KT Agency"
213. lēmums 15.05.14 - Par 2013.gada ERAF projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs" Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/12/44/013, Līguma Nr.L-ĀTA-12-1235 noslēgumu
214. lēmums 15.05.14 - Par Eiropas sociālā fonda projekta "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā" īstenošanu
215. lēmums 15.05.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
216. lēmums 15.05.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
217. lēmums 15.05.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
218. lēmums 15.05.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamas mantas atsavināšanu
219. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā
220. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā
221. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vienības prospektā 1a, Jūrmalā
222. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā
223. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā
224. lēmums 15.05.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai 1.līnijā 1, Jūrmalā
225. lēmums 15.05.14 - Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Mellužu prospektā 71a, Jūrmalā
226. lēmums 15.05.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2901 Jūrmalā, Aglonas ielā 1
227. lēmums 15.05.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139
228. lēmums 15.05.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7003, Promenādes ielā 17, Jūrmalā
229. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.850 "Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1316) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
230. lēmums 15.05.14 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanuBurtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
231. lēmums 15.05.14 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
232. lēmums 15.05.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 35, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
233. lēmums 15.05.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pārslas ielā 27A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
234. lēmums 15.05.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Poruka prospektā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
235. lēmums 15.05.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu
236. lēmums 15.05.14 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
237. lēmums 15.05.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā
238. lēmums 15.05.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 75A, Jūrmalā
239. lēmums 15.05.14 - Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
240. lēmums 15.05.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
241. lēmums 15.05.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
242. lēmums 15.05.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
243. lēmums 15.05.14 - Par tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" apstiprināšanu
244. lēmums 15.05.14 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
245. lēmums 15.05.14 - Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 5106), atsavināšanu
246. lēmums 15.05.14 - Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu
247. lēmums 15.05.14 - Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
248. lēmums 15.05.14 - Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
249. lēmums 15.05.14 - Par zemesgabala Dubulti 0114, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu
250. lēmums 15.05.14 - Par nekustamo īpašumu - sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā
251. lēmums 15.05.14 - Par zemes un telpu nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu
252. lēmums 15.05.14 - Par nokavējuma naudas dzēšanu
253. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tifany".
254. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SSM Grupa"
255. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "M9J"
256. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AYSU"
257. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kr.Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Black Bean"
258. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "7Sky wedding"
259. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu "RB13"
260. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MN Group"
261. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Streits"
262. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 metri aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GOLDDUST COMPANY"
263. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Celtel"
264. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ASMO"
265. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Salacas ielas ass Upes ielas virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GOLDDUST COMPANY".
266. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Upes ielas ass Salacas ielas virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GOLDDUST COMPANY"
267. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krūmu ielas ass līdz Dārzu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ALEKS-10"
268. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SKY GARDEN"
269. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "QUA VADIS"
270. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu "RB13"
271. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, 100 metri aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ZSK IB GRUPA RĪGA"
272. lēmums 15.05.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ALEKS-10"
273. lēmums 15.05.14 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401
273. lēmums 15.05.14 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401
274. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
275. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"
276. lēmums 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
277. lēmums 12.06.14 Sākotnējā redakcija Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā" projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā" īstenošanu
277. lēmums 12.06.14 Spēkā esošā redakcija Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā" projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā" īstenošanu
278. lēmums 12.06.14 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes "Kauguriņš" dalībniekam
279. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
280. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par zemes komisiju"
281. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
282. lēmums 12.06.14 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai
282. lēmums 12.06.14 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai
283. lēmums 12.06.14 - Par Izglītības un zinātnes ministrijas " Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana " noslēgumu
284. lēmums 12.06.14 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta " Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014 " īstenošanu
285. lēmums 12.06.14 - Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra automašīnu atsavināšanu
286. lēmums 12.06.14 - Par Valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" projekta "Meldru meža takas" īstenošanu
287. lēmums 12.06.14 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
288. lēmums 12.06.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
289. lēmums 12.06.14 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
290. lēmums 12.06.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
291. lēmums 12.06.14 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 "Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem"
292. lēmums 12.06.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā
293. lēmums 12.06.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapsētas ielā 1, Jūrmalā
294. lēmums 12.06.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā
295. lēmums 12.06.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Skuju ielā 1, Jūrmalā
296. lēmums 12.06.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Viesītes iela 5, Jūrmalā
297. lēmums 12.06.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0502 Jūrmalā, Olaines ielā 5
298. lēmums 12.06.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1110 Jūrmalā, Juglas ielā 6
299. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)"
300. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A"
301. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā"
302. lēmums 12.06.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zeme vienības daļai Piestātnes ielā 11, Jūrmalā
303. lēmums 12.06.14 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Nometņu iela 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
304. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Babītes ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
305. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
306. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 58, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
307. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
308. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanuOlgas ielā 50, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
309. lēmums 12.06.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībāmDāvja ielā 28, Jūrmalā un Dāvja ielā 28A, Jūrmalā
310. lēmums 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.715 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68" atzīšanu par spēku zaudējušu
311. lēmums 12.06.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā
312. lēmums 12.06.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
313. lēmums 12.06.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
314. lēmums 12.06.14 - Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
315. lēmums 12.06.14 - Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu
316. lēmums 12.06.14 - Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
317. lēmums 12.06.14 - Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
318. lēmums 12.06.14 - Par zemesgabala Smiltenes ielā 1a, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
319. lēmums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.402 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B."
320. lēmums 12.06.14 - Par grozījumiem 2012.gada 1.novembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/926
321. lēmums 12.06.14 - Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru
322. lēmums 12.06.14 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Labklājības pārvaldi
323. lēmums 12.06.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Black Bean"
324. lēmums 12.06.14 - Par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RS Pasts"
325. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
326. lēmums 10.07.14 - Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu
327. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 "Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
328. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
329. lēmums 10.07.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu
330. lēmums 10.07.14 - Par nekustamā īpašuma nomas/īres maksas debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumiem
331. lēmums 10.07.14 - Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā" īstenošanu
332. lēmums 10.07.14 - Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
333. lēmums 10.07.14 - Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu
334. lēmums 10.07.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā" īstenošanai
335. lēmums 10.07.14 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu"
336. lēmums 10.07.14 - Par Eiropas Komisijas projekta "Kopā mēs varam vairāk" noslēgumu
337. lēmums 10.07.14 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
338. lēmums 10.07.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
339. lēmums 10.07.14 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
340. lēmums 10.07.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
341. lēmums 10.07.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Āraišu ielā 5, Jūrmalā
342. lēmums 10.07.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Raiņa ielā 108, Jūrmalā
343. lēmums 10.07.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Turaidas ielā 20, Jūrmalā
344. lēmums 10.07.14 - Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 72, Jūrmalā
345. lēmums 10.07.14 - Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā
346. lēmums 10.07.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2605 Piestātnes ielā 16, Jūrmalā
347. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)"
348. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110"
349. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumā Nr.1054 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
350. lēmums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A"
351. lēmums 10.07.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
352. lēmums 10.07.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dārzu ielā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
353. lēmums 10.07.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā, un Teātra ielā 11, Jūrmalā.
354. lēmums 10.07.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā
355. lēmums 10.07.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
356. lēmums 10.07.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā"
357. lēmums 10.07.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5" atzīšanu par spēku zaudējušu
358. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5
359. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam
360. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā
361. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā
362. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā
363. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
364. lēmums 10.07.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
365. lēmums 10.07.14 - Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002
366. lēmums 10.07.14 - Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Pasaku māja "Undīne"-Zaļais ordenis"
367. lēmums 10.07.14 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju
368. lēmums 10.07.14 - Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K.
369. lēmums 10.07.14 - Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
370. lēmums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
371. lēmums 07.08.14 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.282 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai"
372. lēmums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle""
373. lēmums 07.08.14 - Par atbalstu projektam "Satversmei veltīta dokumentālā filma jauniešiem"
374. lēmums 07.08.14 Nav stājies spēkā Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā""
375. lēmums 07.08.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā
376. lēmums 07.08.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā
377. lēmums 07.08.14 - Par Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību Kāpu ielā 36, Jūrmalā, Kāpu ielā 38, Jūrmalā, un Kāpu ielā 38A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu
378. lēmums 07.08.14 - Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Slokas ielā 64, Jūrmalā, Slokas ielā 60/62, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Slokas ielā 58A, Jūrmalā, Slokas ielā 56, Jūrmalā, Slokas ielā 56A, Jūrmalā, Skuju ielā 1, Jūrmalā, Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, un adreses maiņu piešķiršanu
379. lēmums 07.08.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra Nr.1300 001 1406 Baltās kāpas ielā 14, Jūrmalā
380. lēmums 07.08.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra Nr.1300 008 3305 Edinburgas prospektā 65, Jūrmalā
381. lēmums 07.08.14 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra Nr.1300 014 3815 Jura Alunāna ielā 5, Jūrmalā
382. lēmums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.852 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
383. lēmums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.955 "Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
384. lēmums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20"
385. lēmums 07.08.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
386. lēmums 07.08.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanuJuglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
387. lēmums 07.08.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Puķu ielā 35, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 12, Jūrmalā
388. lēmums 07.08.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
389. lēmums 07.08.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā precizēšanu
390. lēmums 07.08.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
391. lēmums 07.08.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu
392. lēmums 07.08.14 - Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā nodošanas termiņa pagarināšanu
393. lēmums 07.08.14 - Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā
394. lēmums 07.08.14 Sākotnējā redakcija Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju
394. lēmums 07.08.14 Spēkā esošā redakcija Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju
395. lēmums 07.08.14 - Par telpu izmantošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra vajadzībām
396. lēmums 07.08.14 - Par grozījumiem 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196
397. lēmums 07.08.14 - Par grozījumiem ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" noslēgtajos Pilnvarojuma līgumos
398. lēmums 07.08.14 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, trešās izsoles rīkošanu
399. lēmums 07.08.14 - Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, atsavināšanu
400. lēmums 07.08.14 - Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoli
401. lēmums 07.08.14 - Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
402. lēmums 07.08.14 - Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3510
403. lēmums 20.08.14 Sākotnējā redakcija Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanu
403. lēmums 20.08.14 Spēkā esošā redakcija Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanu
404. lēmums 20.08.14 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanai
404. lēmums 20.08.14 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanai
405. lēmums 04.09.14 - Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta "Eko-mijiedarbība" īstenošanu
406. lēmums 04.09.14 - Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA101 "Skolotājs–mācīšanās līderis" īstenošanu
407. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
408. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
409. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
410. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
411. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
412. lēmums 04.09.14 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)
413. lēmums 04.09.14 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
414. lēmums 04.09.14 - Par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
415. lēmums 04.09.14 - Par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles rekonstrukcijas – restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā papildu būvdarbu finansējumu
416. lēmums 04.09.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.295 "Par līgumsaistībām" atcelšanu
417. lēmums 04.09.14 - Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" noslēgumu
418. lēmums 04.09.14 - Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta "Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās" īstenošanu
419. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.277 "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā" projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā" īstenošanu"
420. lēmums 04.09.14 - Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"
421. lēmums 04.09.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
422. lēmums 04.09.14 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
423. lēmums 04.09.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
424. lēmums 04.09.14 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
425. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 "Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
426. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21"
427. lēmums 04.09.14 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
428. lēmums 04.09.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
429. lēmums 04.09.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanuLienes ielā 6, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā,> un adreses piešķiršanu
430. lēmums 04.09.14 - Par zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu "Majori 2513", Jūrmalā, un Jomas ielā 35, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
431. lēmums 04.09.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanuTīklu ielā 15, Jūrmalā, un Tīklu ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
432. lēmums 04.09.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 14, Jūrmalā, un Turaidas ielā 14A, Jūrmalā
433. lēmums 04.09.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 12, Jūrmalā, Viktorijas ielā 10 , Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
434. lēmums 04.09.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
435. lēmums 04.09.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
436. lēmums 04.09.14 - Par dzīvokļa īpašuma Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, atsavināšanu
437. lēmums 04.09.14 - Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas 650 m2 platībā iznomāšanu, kadastra Nr.1300 008 1510
438. lēmums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumā Nr.273 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401
439. lēmums 04.09.14 - Par piesaistāmo platību noteikšanu dzīvojamai mājai Jūras ielā 30, Jūrmalā
440. lēmums 04.09.14 - Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabala ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
441. lēmums 04.09.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu
442. lēmums 04.09.14 - Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu
443. lēmums 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
444. lēmums 09.10.14 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
445. lēmums 09.10.14 - Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)
446. lēmums 09.10.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
447. lēmums 09.10.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
448. lēmums 09.10.14 - Par Eiropas Savienības "Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu
449. lēmums 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 "Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle""
450. lēmums 09.10.14 - Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu
451. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 60, Jūrmalā
452. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 116, Jūrmalā
453. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 76, Jūrmalā
454. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Ķemeru ielā 48c, Jūrmalā
455. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Jēkabpils ielā 4, Jūrmalā
456. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Krūzes ielā 6, Jūrmalā
457. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā
458. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 76, Jūrmalā
459. lēmums 09.10.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Mežsargu ielā 16, Jūrmalā
460. lēmums 09.10.14 - Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu
461. lēmums 09.10.14 - Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un "Majori 5106", Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
462. lēmums 09.10.14 - Par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
463. lēmums 09.10.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
464. lēmums 09.10.14 - Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 "Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7""
465. lēmums 09.10.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Slokas ielā 93" atzīšanu par spēku zaudējušu
466. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā
467. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā
468. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā
469. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
470. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam 20.līnijā 2, Jūrmalā apstiprināšanu
471. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu
472. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu
473. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 81, Jūrmalā, apstiprināšanu
474. lēmums 09.10.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
475. lēmums 09.10.14 - Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" 100% kapitāla daļu, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
476. lēmums 09.10.14 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu
477. lēmums 09.10.14 - Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu
478. lēmums 09.10.14 Nav spēkā Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu
478. lēmums 09.10.14 Nav spēkā Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu
479. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PORTO MARINE"
480. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lielupes sporta un atpūtas centrs"
481. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālo struktūrvienību "Specializētā airēšanas sporta skola"
482. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610
483. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104
484. lēmums 09.10.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008
485. lēmums 09.10.14 - Par grozījumiem 2002.gada 8.novembra Zemes nomas līgumā Nr.01-16.3/893
486. lēmums 09.10.14 - Par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu
487. lēmums 09.10.14 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru "Jūrmalas sociālas aprūpes centrs"
488. lēmums 09.10.14 - Par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai
489. lēmums 09.10.14 - Par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889
490. lēmums 09.10.14 - Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
491. lēmums 13.11.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
492. lēmums 13.11.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
493. lēmums 13.11.14 - Par atļauju Jūrmalas pilsētas domes deputātei L.Maziņai savienot amatu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā
494. lēmums 13.11.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
495. lēmums 13.11.14 - Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei T.L.G.
496. lēmums 13.11.14 - Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
497. lēmums 13.11.14 - Par dalību Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ar projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2" pieteikumu
498. lēmums 13.11.14 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
499. lēmums 13.11.14 - Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
500. lēmums 13.11.14 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
501. lēmums 13.11.14 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
502. lēmums 13.11.14 - Par dalību Eiropas Komisijas pamatprogrammā Horizon 2020 atklātā projektu konkursa PHC 22-2015 aktivitātē "Garīgās labklājības veicināšana novecojošās populācijās"
503. lēmums 13.11.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu uzskaiti
504. lēmums 13.11.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.775 "Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
505. lēmums 13.11.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12"
506. lēmums 13.11.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.682 "Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010" atzīšanu par spēku zaudējušu
507. lēmums 13.11.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brikšķu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
508. lēmums 13.11.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 98, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
509. lēmums 13.11.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
510. lēmums 13.11.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 57, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
511. lēmums 13.11.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
512. lēmums 13.11.14 - Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
513. lēmums 13.11.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
514. lēmums 13.11.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
515. lēmums 13.11.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu
516. lēmums 13.11.14 - Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
517. lēmums 13.11.14 - Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu Valtera prospektā 61, Jūrmalā, un Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā, ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
518. lēmums 13.11.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1205
519. lēmums 02.12.14 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044 "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015" īstenošanu
520. lēmums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
521. lēmums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
522. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu
523. lēmums 18.12.14 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
524. lēmums 18.12.14 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam
525. lēmums 18.12.14 - Par naudas balvas piešķiršanu ūdens motosportistam Ņ.L.
526. lēmums 18.12.14 - Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim
527. lēmums 18.12.14 - Par Eiropas Komisijas īstenotā projekta " SportCityNet " noslēgumu
528. lēmums 18.12.14 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju
528. lēmums 18.12.14 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju
529. lēmums 18.12.14 - Par naudas sodu norakstīšanu
530. lēmums 18.12.14 Sākotnējā redakcija Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
530. lēmums 18.12.14 Spēkā esošā redakcija Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
531. lēmums 18.12.14 - Par projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS" noslēgumu
532. lēmums 18.12.14 - Par projekta "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona/Beach Hopping" noslēgumu
533. lēmums 18.12.14 - Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" un projekta "Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā" īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
534. lēmums 18.12.14 - Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta "Sky units us" noslēgumu
535. lēmums 18.12.14 - Par nodibinājuma "ABLV Charitable Foundation" programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014" noslēgumu
536. lēmums 18.12.14 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu
537. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu
538. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.169 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību" atzīšanu par spēku zaudējušu
539. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr.514 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu" atzīšanu par spēku zaudējušu
540. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtības apstiprināšanu
541. lēmums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu"
542. lēmums 18.12.14 - Par naudas sodu norakstīšanu
543. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu
544. lēmums 18.12.14 - Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta "Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" noslēgumu
545. lēmums 18.12.14 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
546. lēmums 18.12.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
547. lēmums 18.12.14 - Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā
548. lēmums 18.12.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā
549. lēmums 18.12.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Kāpu ielā 48, Jūrmalā
550. lēmums 18.12.14 - Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 6, Jūrmalā
551. lēmums 18.12.14 - Par atļauju būvju nojaukšanai Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā
552. lēmums 18.12.14 - Par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā, un Dārzu ielā 53A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
553. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643 "Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A" atcelšanu
554. lēmums 18.12.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
555. lēmums 18.12.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4 , Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
556. lēmums 18.12.14 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
557. lēmums 18.12.14 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā
558. lēmums 18.12.14 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apstiprināšanu
559. lēmums 18.12.14 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā
560. lēmums 18.12.14 - Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001
561. lēmums 18.12.14 - Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7127 001, 1300 021 7127 002
562. lēmums 18.12.14 - Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002
563. lēmums 18.12.14 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā
564. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu
565. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
566. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
567. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Saldus ielā 22, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
568. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, Zemes nomas līguma pārjaunošanu
569. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas lietošanas maksu
570. lēmums 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 "Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi" atzīšanu par spēku zaudējušu" 2.punkta atcelšanu
571. lēmums 18.12.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703
572. lēmums 18.12.14 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601
573. lēmums 18.12.14 - Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
574. lēmums 18.12.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
575. lēmums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
576. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946
577. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953
578. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957
579. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942
580. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938
581. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/947
582. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/948
583. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/949
584. lēmums 18.12.14 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/950

Rezultāti atgriezti 2.2812 sekundēs.