Lēmumi (577) - 2015. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 21.01.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā"
2. lēmums 21.01.15 - Par dalību projektu konkursā Valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds", apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"
3. lēmums 22.01.15 - Grozījumi 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
4. lēmums 22.01.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 "Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju"
5. lēmums 22.01.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"
6. lēmums 22.01.15 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015 "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2" īstenošanu
7. lēmums 22.01.15 - Par Valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" projekta "Meldru meža takas" noslēgumu
8. lēmums 22.01.15 - Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu
9. lēmums 22.01.15 - Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
10. lēmums 22.01.15 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
11. lēmums 22.01.15 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
12. lēmums 22.01.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
13. lēmums 22.01.15 - Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
14. lēmums 22.01.15 - Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu
15. lēmums 22.01.15 - Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā
16. lēmums 22.01.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 "Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju"
17. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai 20.līnijā 3, Jūrmalā
18. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 46, Jūrmalā
19. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā
20. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Prīmulu ielā 14, Jūrmalā
21. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Puķu ielā 30a, Jūrmalā
22. lēmums 22.01.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 19, Jūrmalā
23. lēmums 22.01.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 38, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
24. lēmums 22.01.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25. lēmums 22.01.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26. lēmums 22.01.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā, apstiprināšanu
27. lēmums 22.01.15 - Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu
28. lēmums 22.01.15 - Par Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
29. lēmums 22.01.15 - Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
30. lēmums 22.01.15 - Par apbūvēta zemesgabala Baznīcas ielā 26/30, Jūrmalā, 721/1000 domājamo daļu 6929,53 m2 platībā iznomāšanu
31. lēmums 22.01.15 - Par apbūvēta zemesgabala Drosmes ielā 2, Jūrmalā, 75/100 domājamo daļu 1457,25 m2 platībā iznomāšanu
32. lēmums 22.01.15 - Par apbūvēta zemesgabala Jurģu ielā 6, Jūrmalā, 72/100 domājamo daļu 1971,36 m2 platībā iznomāšanu
33. lēmums 22.01.15 - Par apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 97, Jūrmalā, ½ domājamās daļas 2203 m2 platībā iznomāšanu
34. lēmums 22.01.15 - Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13, Jūrmalā, nodošanu biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" īpašumā bez atlīdzības
35. lēmums 03.02.15 - Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 68, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
36. lēmums 18.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.403 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanu"
37. lēmums 18.02.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.404 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanai"
38. lēmums 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas Sporta servisa centrs" izveidošanu
39. lēmums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
40. lēmums 19.02.15 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem
40. lēmums 19.02.15 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem
41. lēmums 19.02.15 Nav spēkā Par līguma noslēgšanu
42. lēmums 19.02.15 - Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas domē izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu
43. lēmums 19.02.15 - Par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu
44. lēmums 19.02.15 - Par naudas balvas piešķiršanu senioram-airētājam J.G. un senioram-airētājam J.L.
45. lēmums 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes iestāšanos biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai"
46. lēmums 19.02.15 - Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu
47. lēmums 19.02.15 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu"
48. lēmums 19.02.15 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" projektu konkursā ar projektu "Make a step forward"
49. lēmums 19.02.15 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" projektu konkursā ar projektu "All for one"
50. lēmums 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" pamatkapitālā
51. lēmums 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" darbības izbeigšanu
52. lēmums 19.02.15 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
53. lēmums 19.02.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
54. lēmums 19.02.15 - Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu
55. lēmums 19.02.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
56. lēmums 19.02.15 - Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
57. lēmums 19.02.15 - Par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu
58. lēmums 19.02.15 - Par vidi degradējošu ēku – sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā
59. lēmums 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745 "Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001" atcelšanu
60. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā
61. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā, un Kaugurciems 20A, Jūrmalā
62. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā
63. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
64. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
65. lēmums 19.02.15 Nav spēkā Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu
66. lēmums 19.02.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu
67. lēmums 19.02.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Upes ielā 13, Jūrmalā, un Upes ielā 15A, Jūrmalā
68. lēmums 19.02.15 - Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai
69. lēmums 19.02.15 - Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu
70. lēmums 19.02.15 - Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
71. lēmums 19.02.15 - Par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, daļas 26 m2 platībā zemes nomas līguma noslēgšanu
72. lēmums 19.02.15 - Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem
73. lēmums 19.02.15 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938
74. lēmums 19.02.15 - Par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942
75. lēmums 19.02.15 - Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu
76. lēmums 19.02.15 - Par sociālās dzīvojamās mājas Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, iekšējās kartības noteikumiem
77. lēmums 19.02.15 - Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem
78. lēmums 19.02.15 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu
78. lēmums 19.02.15 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu
79. lēmums 19.02.15 - Par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308, izslēgšanu no rezerves zemes fonda
80. lēmums 05.03.15 Sākotnējā redakcija Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
80. lēmums 05.03.15 Spēkā esošā redakcija Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
81. lēmums 05.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
82. lēmums 05.03.15 Nav spēkā Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem
83. lēmums 05.03.15 Nav spēkā Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem
84. lēmums 05.03.15 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" 2014.gada darba plāna izpildi un 2015.gada darba plāna apstiprināšanu
85. lēmums 05.03.15 - Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" akceptēšanu
86. lēmums 05.03.15 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
86. lēmums 05.03.15 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
87. lēmums 05.03.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā
88. lēmums 05.03.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kreimeņu ielā 4, Jūrmalā
89. lēmums 05.03.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā
90. lēmums 05.03.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu
91. lēmums 05.03.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, apstiprināšanu
92. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
93. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Mazā Nometņu iela 1907, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
94. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
95. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
96. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
97. lēmums 05.03.15 - Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu
98. lēmums 05.03.15 - Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
99. lēmums 05.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu"
100. lēmums 26.03.15 - Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ar projektu "Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs "Resemassan" un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā"
101. lēmums 26.03.15 - Par 2014.gada ERAF projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014" Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/13/56/048, Līguma Nr. L-ĀTA-13-1858 noslēgumu
102. lēmums 26.03.15 Sākotnējā redakcija Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr.2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr.2.5. "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu
102. lēmums 26.03.15 Spēkā esošā redakcija Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr.2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr.2.5. "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu
103. lēmums 26.03.15 - Par projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā" noslēgumu
104. lēmums 26.03.15 - Par projekta "Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014" noslēgumu
105. lēmums 26.03.15 - Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" atklātajā projektu konkursā
106. lēmums 26.03.15 - Par projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" noslēgumu
107. lēmums 26.03.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu
108. lēmums 26.03.15 - Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" īstenošanu
109. lēmums 26.03.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
110. lēmums 26.03.15 - Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
111. lēmums 26.03.15 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
112. lēmums 26.03.15 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
113. lēmums 26.03.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi
114. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Kronvalda ielā 17, Jūrmalā
115. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Mastu ielā 1a, Jūrmalā
116. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Melluži 3850, Jūrmalā
117. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Satiksmes ielā 2a, Jūrmalā
118. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Stacijas ielā 20, Jūrmalā
119. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Rīgas ielā 55, Jūrmalā
120. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Vasaras ielā 23, Jūrmalā
121. lēmums 26.03.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Vidus prospektā 57, Jūrmalā
122. lēmums 26.03.15 - Par vidi degradējošu daudzdzīvokļu ēku Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā
123. lēmums 26.03.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A" un par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.104 "Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu
124. lēmums 26.03.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā
125. lēmums 26.03.15 - Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu
126. lēmums 26.03.15 - Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu
127. lēmums 26.03.15 - Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai
128. lēmums 26.03.15 - Par pilnvarojuma līguma ar Jūrmalas sporta centru izbeigšanu
129. lēmums 26.03.15 - Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā
130. lēmums 26.03.15 - Par Dubultu dzelzceļa stacijas telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā
131. lēmums 26.03.15 Sākotnējā redakcija Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
131. lēmums 26.03.15 Spēkā esošā redakcija Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
132. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 17.līnijas līdz Paula Stradiņa ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PETROLEUM"
133. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Paula Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "EURO DECORS"
134. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 12.līnijas līdz 11.līnijai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tifany"
135. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
136. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
137. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 3.līnijas līdz 2.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
138. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 2.līnijas līdz 1.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
139. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no 1.līnijas līdz Kr.Barona ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
140. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas līdz Āraišu ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar IK "RB13"
141. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Drustu ielas līdz Piestātnes ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
142. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
143. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
144. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas līdz Pūpolu ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
145. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala 50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
146. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas līdz Slokas ielai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
147. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Gaujas ielas līdz Salacas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "GOLDDUST COMPANY"
148. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Salacas ielas Upes ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "GOLDDUST COMPANY"
149. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
150. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
151. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "GOLDDUST COMPANY"
152. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "GOLDDUST COMPANY"
153. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
154. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Glūdas ielas līdz Zvārtas ielai, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "QUO VADIS"
155. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Murdu ielas Brekšu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "FLORENDA"
156. lēmums 26.03.15 - Par pludmales nogabala no Brekšu ielas Murdu ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA "FLORENDA"
157. lēmums 16.04.15 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē "KA1-Mācību mobilitātes skolu sektorā"
158. lēmums 16.04.15 - Par dalību Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē "KA101- Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam""
159. lēmums 16.04.15 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā
160. lēmums 16.04.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 "Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem"
161. lēmums 16.04.15 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "Ar mērķi nākotnē" īstenošanu
162. lēmums 16.04.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.80 "Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā""
163. lēmums 16.04.15 - Par atteikumu izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietai Lienes ielā 16/18, Jūrmalā
164. lēmums 16.04.15 - Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu" īstenošanu
165. lēmums 16.04.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"
166. lēmums 16.04.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
167. lēmums 16.04.15 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
168. lēmums 16.04.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas atsavināšanu
169. lēmums 16.04.15 - Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1001, Jūrmalā
170. lēmums 16.04.15 - Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā
171. lēmums 16.04.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanuKaugurciems 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
172. lēmums 16.04.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Salaspils ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
173. lēmums 16.04.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brekšu ielā 3, Jūrmalā, un Brekšu ielā 5, Jūrmalā
174. lēmums 16.04.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.77 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" atcelšanu, par zemes ierīcības projekta, zemes vienības sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā
175. lēmums 16.04.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
176. lēmums 16.04.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā
177. lēmums 16.04.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, apstiprināšanu
178. lēmums 16.04.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam "Jaunlīdači", Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 006 1206)
179. lēmums 16.04.15 - Par valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā nepārņemšanu
180. lēmums 16.04.15 - Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
181. lēmums 16.04.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131 "Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai"
182. lēmums 16.04.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222
183. lēmums 16.04.15 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu
183. lēmums 16.04.15 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu
184. lēmums 16.04.15 - Par pludmales nogabala no Gaidas ielas Vēju ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
185. lēmums 16.04.15 - Par pludmales nogabala no Vēju ielas Gaidas ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Amber pines"
186. lēmums 30.04.15 - Par starptautiskā festivāla "Wizard Trophy" līdzfinansēšanu
187. lēmums 07.05.15 - Par "Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam" apstiprināšanu
188. lēmums 07.05.15 - Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā "Ābelīte"
189. lēmums 07.05.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
190. lēmums 07.05.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
191. lēmums 07.05.15 - Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem
192. lēmums 07.05.15 - Par kustamās mantas atsavināšanu
193. lēmums 07.05.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā
194. lēmums 07.05.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā
195. lēmums 07.05.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā
196. lēmums 07.05.15 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
197. lēmums 07.05.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
198. lēmums 07.05.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā, un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā
199. lēmums 07.05.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39, Jūrmalā, un Skolas ielā 1307, Jūrmalā
200. lēmums 07.05.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
201. lēmums 07.05.15 - Par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
202. lēmums 07.05.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu
203. lēmums 07.05.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65 "Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
204. lēmums 07.05.15 - Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā iznomāšanu
205. lēmums 07.05.15 - Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā kadastra Nr.1300 010 3302, 208/10000 domājamo daļu atsavināšanu
206. lēmums 07.05.15 - Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu
207. lēmums 07.05.15 Sākotnējā redakcija Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram
207. lēmums 07.05.15 Spēkā esošā redakcija Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram
208. lēmums 07.05.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
209. lēmums 11.06.15 - Par grozījumiem 2012.gada 2.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/183
210. lēmums 11.06.15 - Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram
211. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ielu asfalta seguma kapitālajam remontam
212. lēmums 11.06.15 - Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Futbola federācija"
213. lēmums 11.06.15 Sākotnējā redakcija Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta "Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā" īstenošanu
213. lēmums 11.06.15 Spēkā esošā redakcija Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta "Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā" īstenošanu
214. lēmums 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 18. aprīļa lēmumā Nr.200 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu"
215. lēmums 11.06.15 - Par izmaiņām DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES projektā "Astotais ērģeļmūzikas festivāls "Vox angelica""
216. lēmums 11.06.15 - Par kustamās mantas atsavināšanu
217. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā
218. lēmums 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
219. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
220. lēmums 11.06.15 - Par līguma noslēgšanu
221. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu
222. lēmums 11.06.15 - Par starptautiskā festivāla "Wizard Trophy" līdzfinansēšanu
223. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" īstenošanai
224. lēmums 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
225. lēmums 11.06.15 - Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā "Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai"
226. lēmums 11.06.15 Sākotnējā redakcija Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros" īstenošanu
226. lēmums 11.06.15 Spēkā esošā redakcija Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros" īstenošanu
227. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama "Taurenītis") maksas pakalpojumiem
228. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem
229. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem
230. lēmums 11.06.15 - Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
231. lēmums 11.06.15 - Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
232. lēmums 11.06.15 - Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai
233. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
234. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
235. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
236. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
237. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
238. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
239. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
240. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.693 atcelšanu
241. lēmums 11.06.15 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 51, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
242. lēmums 11.06.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
243. lēmums 11.06.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā
244. lēmums 11.06.15 - Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
245. lēmums 11.06.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā, apstiprināšanu
246. lēmums 11.06.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā
247. lēmums 11.06.15 - Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu
248. lēmums 11.06.15 - Par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 48, Jūrmalā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
249. lēmums 11.06.15 - Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu
250. lēmums 11.06.15 - Par grozījumiem 2014.gada 19.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/870
251. lēmums 11.06.15 - Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem
252. lēmums 11.06.15 - Par zemesgabala Līdaku ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu
253. lēmums 11.06.15 - Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, otro izsoli
254. lēmums 11.06.15 - Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, otrās izsoles rīkošanu
255. lēmums 11.06.15 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
256. lēmums 11.06.15 - Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, atsavināšanu
257. lēmums 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.183 "Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24,Jūrmalā, atsavināšanu"
258. lēmums 09.07.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"
259. lēmums 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"
260. lēmums 09.07.15 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
261. lēmums 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
262. lēmums 09.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā
263. lēmums 09.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu
264. lēmums 09.07.15 - Par projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos" Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/048 noslēgumu
265. lēmums 09.07.15 - Par projekta "Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC" noslēgumu
266. lēmums 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu"
267. lēmums 09.07.15 - Par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu
268. lēmums 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 "Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros" īstenošanu"
269. lēmums 09.07.15 - Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā" noslēgumu
270. lēmums 09.07.15 - Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" atklātajā projektu konkursā
271. lēmums 09.07.15 - Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā "Energoefektivitāte"
272. lēmums 09.07.15 - Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" atklātajā projektu konkursā
273. lēmums 09.07.15 - Par Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe "EURONET 50/50" projekta noslēgumu
274. lēmums 09.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu
275. lēmums 09.07.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
276. lēmums 09.07.15 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
277. lēmums 09.07.15 - Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
278. lēmums 09.07.15 - Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu
279. lēmums 09.07.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Dubulti 3601, Jūrmalā
280. lēmums 09.07.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Jaunā ielā 35, Jūrmalā
281. lēmums 09.07.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 71, Jūrmalā
282. lēmums 09.07.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 49b, Jūrmalā
283. lēmums 09.07.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Vaivaru ielā 9, Jūrmalā
284. lēmums 09.07.15 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
285. lēmums 09.07.15 - Par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā, un Lašu ielā 8B, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
286. lēmums 09.07.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
287. lēmums 09.07.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā
288. lēmums 09.07.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā
289. lēmums 09.07.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā
290. lēmums 09.07.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā
291. lēmums 09.07.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu
292. lēmums 09.07.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 1A, Jūrmalā
293. lēmums 09.07.15 - Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu
294. lēmums 09.07.15 - Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859
295. lēmums 09.07.15 - Par zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā zemes nomas līguma noslēgšanu
296. lēmums 09.07.15 - Par zemesgabala Kāpu iela 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu
297. lēmums 09.07.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4509), atsavināšanu
298. lēmums 09.07.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4505), atsavināšanu
299. lēmums 09.07.15 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru
300. lēmums 09.07.15 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, atsavināšanu
301. lēmums 09.07.15 - Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu
302. lēmums 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
303. lēmums 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 "Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
304. lēmums 30.07.15 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
305. lēmums 30.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi
306. lēmums 30.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu
307. lēmums 30.07.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi
308. lēmums 30.07.15 - Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
309. lēmums 30.07.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
310. lēmums 30.07.15 - Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
311. lēmums 30.07.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
312. lēmums 30.07.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Robežu ielā 10, Jūrmalā
313. lēmums 30.07.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Raiņa ielā 68, Jūrmalā
314. lēmums 30.07.15 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
315. lēmums 30.07.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
316. lēmums 30.07.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Emīla Dārziņa ielā 6, Emīla Dārziņa ielā 4, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, un adreses maiņu
317. lēmums 30.07.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
318. lēmums 30.07.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
319. lēmums 30.07.15 - Par tematiskā plānojuma "Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija" izstrādes uzsākšanu
320. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā
321. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165
322. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0166
323. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 7816
324. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu
325. lēmums 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmumā Nr.207 "Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram"
326. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu
327. lēmums 30.07.15 - Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei "Podziņa"
328. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 - 1, Jūrmalā, atsavināšanu
329. lēmums 30.07.15 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/952
330. lēmums 30.07.15 - Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/955
331. lēmums 30.07.15 - Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu namu aģentūra"
332. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 2606), atsavināšanu
333. lēmums 30.07.15 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, atsavināšanu
334. lēmums 30.07.15 - Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu
335. lēmums 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.619 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā"
336. lēmums 13.08.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem"
337. lēmums 13.08.15 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā" Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/096 noslēgumu
338. lēmums 13.08.15 - Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ar projektu "Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015"
339. lēmums 13.08.15 - Par naudas balvu piešķiršanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2015 medaļniekiem - sportistiem un treneriem
340. lēmums 13.08.15 - Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā
341. lēmums 13.08.15 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Siltums" pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
342. lēmums 13.08.15 - Par dalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" projekta pieteikuma izstrādē
343. lēmums 13.08.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
344. lēmums 13.08.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Smiltenes ielā 3, Jūrmalā
345. lēmums 13.08.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā
346. lēmums 13.08.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
347. lēmums 13.08.15 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
348. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 30, Jūrmalā
349. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu
350. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
351. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
352. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
353. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
354. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
355. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, atsavināšanu
356. lēmums 13.08.15 - Par nekustamā īpašuma Skolas iela 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu
357. lēmums 13.08.15 - Par 2004.gada 15.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/818 izbeigšanu
358. lēmums 27.08.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.403 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" īstenošanu"
359. lēmums 17.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
360. lēmums 17.09.15 - Par Jūrmalas Sporta skolas direktora amatu
361. lēmums 17.09.15 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
362. lēmums 17.09.15 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
363. lēmums 17.09.15 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" projekta "IN!" īstenošanu
364. lēmums 17.09.15 - Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "PROTI un DARI" īstenošanā
365. lēmums 17.09.15 - Par naudas balvu piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai
366. lēmums 17.09.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
367. lēmums 17.09.15 - Par dalību "Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" atklātajā projektu konkursā
368. lēmums 17.09.15 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā
369. lēmums 17.09.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu
370. lēmums 17.09.15 Sākotnējā redakcija Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu
370. lēmums 17.09.15 Spēkā esošā redakcija Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu
371. lēmums 17.09.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu
372. lēmums 17.09.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
373. lēmums 17.09.15 - Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā
374. lēmums 17.09.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Jāņa Pliekšāna ielā 21, Jūrmalā
375. lēmums 17.09.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Kolkas ielā 25, Jūrmalā
376. lēmums 17.09.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Ormaņu ielā 7, Jūrmalā
377. lēmums 17.09.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā
378. lēmums 17.09.15 - Par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā
379. lēmums 17.09.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāčplēša ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
380. lēmums 17.09.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
381. lēmums 17.09.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
382. lēmums 17.09.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bulduru prospektā 146, Jūrmalā, apstiprināšanu
383. lēmums 17.09.15 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.478 "Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu"
384. lēmums 17.09.15 - Par dāvinājuma līguma noslēgšanu ar vārds uzvārds
385. lēmums 17.09.15 - Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.394 "Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju"
386. lēmums 17.09.15 - Par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125
387. lēmums 17.09.15 - Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem
388. lēmums 17.09.15 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
389. lēmums 17.09.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
390. lēmums 17.09.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
391. lēmums 17.09.15 - Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē
392. lēmums 17.09.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā
393. lēmums 17.09.15 - Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā
394. lēmums 28.09.15 - Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
395. lēmums 28.09.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu
396. lēmums 28.09.15 Sākotnējā redakcija Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu
396. lēmums 28.09.15 Spēkā esošā redakcija Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu
397. lēmums 28.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr. 2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr. 2.5. "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu"
398. lēmums 15.10.15 - Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem
399. lēmums 15.10.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
400. lēmums 15.10.15 - Par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu
401. lēmums 15.10.15 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas "Stratēģiskā daļa un rīcības plāns" I.sadaļas "Stratēģiskā daļa" e)apakšnodaļas "Prioritātes un rīcības virzieni" aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
402. lēmums 15.10.15 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu
403. lēmums 15.10.15 - Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. "Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos" atklātajā projektu konkursā
404. lēmums 15.10.15 - Par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
405. lēmums 15.10.15 - Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros" noslēgumu
406. lēmums 15.10.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs"
407. lēmums 15.10.15 - Par projektu "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta"
408. lēmums 15.10.15 - Par ERAF projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015" Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu
409. lēmums 15.10.15 - Par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta "Ēdam atbildīgi" īstenošanā
410. lēmums 15.10.15 - Par dalību Starptautiskā pilotprojektā "Ēdam atbildīgi!"
411. lēmums 15.10.15 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu
412. lēmums 15.10.15 - Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu
413. lēmums 15.10.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
414. lēmums 15.10.15 - Par atļauju būves nojaukšanai Graudu ielā 8, Jūrmalā
415. lēmums 15.10.15 - Par atļauju būvju nojaukšanai Meistaru ielā 8, Jūrmalā
416. lēmums 15.10.15 - Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā
417. lēmums 15.10.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
418. lēmums 15.10.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā, un Valtera prospektā 6, Jūrmalā
419. lēmums 15.10.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā
420. lēmums 15.10.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā
421. lēmums 15.10.15 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
422. lēmums 15.10.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
423. lēmums 15.10.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu
424. lēmums 15.10.15 - Par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu
425. lēmums 15.10.15 - Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
426. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu
427. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu
428. lēmums 15.10.15 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu
429. lēmums 15.10.15 - Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai "Taurenītis"
430. lēmums 15.10.15 - Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru
431. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā
432. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
433. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
434. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 - 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
435. lēmums 15.10.15 - Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
436. lēmums 15.10.15 - Par apbūvēta zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 1403, atsavināšanu
437. lēmums 15.10.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 004 6503) atsavināšanu
438. lēmums 15.10.15 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1-2, Jūrmalā, atsavināšanu
439. lēmums 15.10.15 - Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā, iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
440. lēmums 12.11.15 - Par amatu apvienošanas atļauju domes priekšsēdētājam
441. lēmums 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
442. lēmums 12.11.15 Sākotnējā redakcija Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
442. lēmums 12.11.15 Spēkā esošā redakcija Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
443. lēmums 12.11.15 - Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu
444. lēmums 12.11.15 - Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu
445. lēmums 12.11.15 - Par naudas balvu piešķiršanu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam un trenerim Aleksandram Lijcam
446. lēmums 12.11.15 - Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu
447. lēmums 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 "Par Eiropas Savienības Erasmus + Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta "Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā" īstenošanu"
448. lēmums 12.11.15 - Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no sākumskolas "Taurenītis" bilances
449. lēmums 12.11.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi pabeigšanu
450. lēmums 12.11.15 - Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
451. lēmums 12.11.15 - Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. "Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions" atklātajā projektu konkursā
452. lēmums 12.11.15 - Par kustamās mantas atsavināšanu
453. lēmums 12.11.15 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
454. lēmums 12.11.15 - Par būves nojaukšanu 4.līnijā 13, Jūrmalā
455. lēmums 12.11.15 - Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā
456. lēmums 12.11.15 - Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 57, Jūrmalā
457. lēmums 12.11.15 - Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 26, Jūrmalā
458. lēmums 12.11.15 - Par būves nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 42, Jūrmalā
459. lēmums 12.11.15 - Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā
460. lēmums 12.11.15 - Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā
461. lēmums 12.11.15 - Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā
462. lēmums 12.11.15 - Par vidi degradējošu ēku Dzērvju ielā 1, Jūrmalā
463. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rīgas ielā 34, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
464. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
465. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
466. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
467. lēmums 12.11.15 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
467. lēmums 12.11.15 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
468. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
469. lēmums 12.11.15 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
470. lēmums 12.11.15 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu"
471. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā
472. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā
473. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
474. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā, apstiprināšanu
475. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu
476. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā, apstiprināšanu
477. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu
478. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu
479. lēmums 12.11.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu
480. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā
481. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 40, Jūrmalā,
482. lēmums 12.11.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmuma Nr.159 atcelšanu
483. lēmums 12.11.15 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu
483. lēmums Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu
484. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu
485. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
486. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
487. lēmums 12.11.15 - Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
488. lēmums 12.11.15 - Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu
489. lēmums 12.11.15 - Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1392 pagarināšanu
490. lēmums 12.11.15 - Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
491. lēmums 03.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam
492. lēmums 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
493. lēmums 03.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukuma maiņu
494. lēmums 03.12.15 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
495. lēmums 03.12.15 - Par naudas balvu piešķiršanu pasaules čempionāta vieglatlētikā, septiņcīņā 3.vietas ieguvējai Laurai Ikauniecei-Admidiņai un trenerim Andim Austrupam
496. lēmums 03.12.15 - Par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam
497. lēmums 03.12.15 - Par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu
498. lēmums 03.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu
499. lēmums 03.12.15 - Par darba samaksu pedagogiem streika laikā
500. lēmums 03.12.15 - Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta "Eko-mijiedarbība" noslēgumu
501. lēmums 03.12.15 - Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta " Iedvesmojies. Mācies. Radi!" īstenošanu
502. lēmums 03.12.15 - Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 "Skolotājs-mācīšanās līderis" noslēgumu
503. lēmums 03.12.15 - Par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu
504. lēmums 03.12.15 - Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē
505. lēmums 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 "Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu"
506. lēmums 03.12.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā
507. lēmums 03.12.15 - Par būves nojaukšanu Dzērvju ielā 1, Jūrmalā
508. lēmums 03.12.15 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā
509. lēmums 03.12.15 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
510. lēmums 03.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu
511. lēmums 03.12.15 - Par grozījumiem 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299
512. lēmums 03.12.15 - Par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā, nomu
513. lēmums 03.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 2, Jūrmalā
514. lēmums 03.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 4, Jūrmalā
515. lēmums 03.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā
516. lēmums 03.12.15 - Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu
517. lēmums 03.12.15 - Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6, Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu
518. lēmums 16.12.15 - Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu
519. lēmums 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība" īstenošanai"
520. lēmums 16.12.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā"
521. lēmums 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
522. lēmums 16.12.15 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
523. lēmums 16.12.15 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš"
524. lēmums 16.12.15 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte"
525. lēmums 16.12.15 - Par projekta "Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs "Resemassan" un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā" (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu
526. lēmums 16.12.15 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "Ar mērķi nākotnē" noslēgumu
527. lēmums 16.12.15 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" īstenošanu
528. lēmums 16.12.15 - Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
529. lēmums 16.12.15 - Par naudas sodu norakstīšanu
530. lēmums 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528 "Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju"
531. lēmums 16.12.15 - Par naudas sodu norakstīšanu
532. lēmums 16.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu
533. lēmums 16.12.15 - Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
534. lēmums 16.12.15 - Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
535. lēmums 16.12.15 - Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
536. lēmums 16.12.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
537. lēmums 16.12.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
538. lēmums 16.12.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
539. lēmums 16.12.15 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
540. lēmums 16.12.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā
541. lēmums 16.12.15 - Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā
542. lēmums 16.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 ,,Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu" 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu
543. lēmums 16.12.15 - Par būvju nojaukšanu ,,Priednieki", Jūrmalā
544. lēmums 16.12.15 - Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā
545. lēmums 16.12.15 - Par vidi degradējošām ēkām Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā
546. lēmums 16.12.15 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
547. lēmums 16.12.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam Babītes ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu
548. lēmums 16.12.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu
549. lēmums 16.12.15 - Par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu
550. lēmums 16.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
551. lēmums 16.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu
552. lēmums 16.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā
553. lēmums 16.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 50/52, Jūrmalā
554. lēmums 16.12.15 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 106, Jūrmalā
555. lēmums 16.12.15 - Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
556. lēmums 16.12.15 - Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu
557. lēmums 16.12.15 - Par zemesgabala Dubulti 1111, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu
558. lēmums 16.12.15 - Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem
559. lēmums 16.12.15 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
560. lēmums 16.12.15 - Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
561. lēmums 16.12.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
562. lēmums 16.12.15 - Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38 B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Rezultāti atgriezti 0.5625 sekundēs.