Lēmumi (138) - 2016. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 21.01.16 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes " Jūrmalas kapi" maksas pakalpojumiem
2. lēmums 21.01.16 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
3. lēmums 21.01.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
4. lēmums 21.01.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju
5. lēmums 21.01.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
6. lēmums 21.01.16 - Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim
7. lēmums 21.01.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju"
8. lēmums 21.01.16 - Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme
9. lēmums 21.01.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
10. lēmums 21.01.16 - Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas "Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekta "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem" īstenošanu
11. lēmums 21.01.16 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu "Yes, you(th) can"
12. lēmums 21.01.16 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu "Be prepared"
13. lēmums 21.01.16 - Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 7, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
14. lēmums 21.01.16 - Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016" īstenošanu
15. lēmums 21.01.16 - Par būves nojaukšanu Vārnukroga ceļš 9, Jūrmalā
16. lēmums 21.01.16 - Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam, zemes vienībai un ēkām "Reiņi", Jūrmalā
17. lēmums 21.01.16 - Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
18. lēmums 21.01.16 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 58, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
19. lēmums 21.01.16 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
20. lēmums 21.01.16 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
21. lēmums 21.01.16 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22. lēmums 21.01.16 - Par zemes vienību Rītupes ielā 9, Jūrmalā, un Rītupes ielā 9A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
23. lēmums 21.01.16 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Strēlnieku prospektā 60, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
24. lēmums 21.01.16 - Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu"
25. lēmums 21.01.16 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā
26. lēmums 21.01.16 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā
27. lēmums 21.01.16 - Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
28. lēmums 21.01.16 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, apstiprināšanu
29. lēmums 21.01.16 - Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu (Tirgoņu iela 29, Jūrmalā)
30. lēmums 21.01.16 - Par 2014.gada 23.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/613 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)
31. lēmums 21.01.16 - Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)
32. lēmums 21.01.16 - Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu
33. lēmums 21.01.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241 "Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SPORTREHS" kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
34. lēmums 21.01.16 - Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
35. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
36. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem
37. lēmums 25.02.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 522 "Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
38. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Jūrmalas kapi" direktora amatu
39. lēmums 25.02.16 - Par līguma noslēgšanu
40. lēmums 25.02.16 - Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
41. lēmums 25.02.16 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 20. janvāra lēmumā Nr. 19 "Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis""
42. lēmums 25.02.16 - Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas ,,Skolu divpusējās partnerības" projekta "Songs Make Impossible Look Easy" ("Dziesmas neiespējamo padara iespējamu") noslēgumu
43. lēmums 25.02.16 - Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017. gadam
44. lēmums 25.02.16 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015. gadā noslēgumu
45. lēmums 25.02.16 - Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016. gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ,, Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu"
46. lēmums 25.02.16 - Par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2016. gadā jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs
47. lēmums 25.02.16 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmuma Nr. 442 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
48. lēmums 25.02.16 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
49. lēmums 25.02.16 - Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu
50. lēmums 25.02.16 - Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā
51. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 30. maija lēmuma Nr. 343 "Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu" atzīšanu par spēkā neesošu
52. lēmums 25.02.16 - Par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā
53. lēmums 25.02.16 - Par dzīvojamās ēkas sakārtošanu Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā
54. lēmums 25.02.16 - Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju
55. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697 "Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002" atzīšanu par spēku zaudējušu
56. lēmums 25.02.16 - Par būves nojaukšanu Bārtas ielā 6/6a, Jūrmalā
57. lēmums 25.02.16 - Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā
58. lēmums 25.02.16 - Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā
59. lēmums 25.02.16 - Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā
60. lēmums 25.02.16 - Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā
61. lēmums 25.02.16 - Par būvju nojaukšanu Pārslas ielā 8, Jūrmalā
62. lēmums 25.02.16 - Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā
63. lēmums 25.02.16 - Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā
64. lēmums 25.02.16 - Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā
65. lēmums 25.02.16 - Par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā, un Ražas ielā 21A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu
66. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
67. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
68. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā
69. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā
70. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā
71. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18. līnijā 3/3A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
72. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
73. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
74. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
75. lēmums 25.02.16 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
76. lēmums 25.02.16 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra lēmumā Nr.1041 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem"
77. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu
78. lēmums 25.02.16 - Par grozījumu 2002. gada 2. janvāra Pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu
79. lēmums 25.02.16 - Par līguma noslēgšanu ar VAS "Latvijas dzelzceļš" par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā, daļas 3130 m2 platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai
80. lēmums 25.02.16 - Par grozījumiem 2011.gada 9.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmalā)
81. lēmums 25.02.16 - Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – Mākslinieku biedrībai Sidegunde
82. lēmums 25.02.16 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu
83. lēmums 25.02.16 - Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā, atsavināšanu
84. lēmums 25.02.16 - Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu
85. lēmums 25.02.16 - Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu
86. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā, atsavināšanu
87. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu
88. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
89. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
90. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 - 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
91. lēmums 25.02.16 - Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē
92. lēmums 25.02.16 - Par jūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā
93. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas Turaidas ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ADINS"
94. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SALRO"
95. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "The Unit"
96. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ALEKS-10"
97. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Draudzības ielas līdz Murdu ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SALRO"
98. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Vārpu ielas Dzimtenes ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "TOPS 2000"
99. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SAJURA INVEST"
100. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no 9.līnijas līdz 8.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "DĀRZU 35 "
101. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas līdz Teātra ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SAJURA INVEST"
102. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Madonas ielas līdz Mālpils ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar IK "RB 13 "
103. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Drustu ielas Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai), Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA " KAMEXS 55 "
104. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "DĀRZU 35 "
105. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BS JŪRMALA "
106. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no 6.līnijas līdz 5.līnijai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "B 52 "
107. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Restom "
108. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala 100m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA "BPG-Latvija "
109. lēmums 25.02.16 - Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru ielas virzienā, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA " BPG-Latvija "
110. lēmums 25.02.16 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmuma Nr.483 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016. gada izsoles organizēšanu" 2.pielikumā "Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi"
111. lēmums 25.02.16 - Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu
112. lēmums 10.03.16 - Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora iecelšanu amatā
113. lēmums 10.03.16 - Par debitoru parādu norakstīšanu
114. lēmums 10.03.16 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
115. lēmums 10.03.16 - Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 3.2.1.2. pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"
116. lēmums 10.03.16 - Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2016" klavieru specialitātē" īstenošanu
117. lēmums 10.03.16 - Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde "Bērns kūrortā"" īstenošanu
118. lēmums 10.03.16 - Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr.2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr.2.5. "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs" noslēgumu
119. lēmums 10.03.16 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123 "Par "Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā" apstiprināšanu" un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmuma Nr.1101 "Par koncepcijas apstiprināšanu" atcelšanu
120. lēmums 10.03.16 - Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu
121. lēmums 10.03.16 - Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā "Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā"
122. lēmums 10.03.16 - Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" atklātajā projektu konkursā
123. lēmums 10.03.16 - Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā
124. lēmums 10.03.16 - Par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)"
125. lēmums 10.03.16 - Par atbalstu SIA "BRAVO EVENTS" rīkotam koncertam
126. lēmums 10.03.16 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
127. lēmums 10.03.16 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
128. lēmums 10.03.16 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
129. lēmums 10.03.16 - Par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām
130. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā
131. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā
132. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
133. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
134. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
135. lēmums 10.03.16 - Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā apstiprināšanu
136. lēmums 10.03.16 - Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu
137. lēmums 10.03.16 - Par zemesgabala Bažciems 0407, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai Jātnieku sporta klubs "Baltic Equestrian Team"
138. lēmums 24.03.16 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.1094 sekundēs.